Podklady k 10. zasedání ZM Příbram dne 11. 9. 2023

0 0 0

 

11. září 2023 od 16.00 v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121
 

Program:

 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

         b) Schválení programu jednání

         c) Informace rady města

2.      Parkovací dům u autobusového nádraží – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, dokument

3.      Plavecký bazén Příbram – studie proveditelnosti, dokumentstudie

4.      Návrh na zrušení předkupního práva města Příbram k předmětu nájemní smlouvy ze dne 27.03.1995, ve znění pozdějších dodatků, dokument

5.      Memorandum o vzájemné spolupráci související s lepším propojením komunikacemi pro pěší a pro cyklisty, dokument

6.      Účast na jednání výborů ZM, dokument

7.      Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument

8.      Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2023 do 30.06.2023 včetně plnění usnesení za minulá období, dokument

9.      Návrh na použití zákona č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů  pro místní poplatky, které spravuje Městský úřad Příbram, dokument

10.   Návrh na poskytnutí finančních prostředků z veřejné sbírky, dokument

11.   Dotační program Životní prostředí 2024, dokument

12.   Dotační program Výchova a vzdělávání 2024, dokument

13.   Dotační program Kulturní aktivity 2024, dokument

14.   Dotační program Památky místního významu 2024, dokument

15.   Dotační program Zahraniční a meziobecní spolupráce 2024, dokument

16.   Dotační program Činnost sportovních organizací 2024, dokument

17.   Dotační program Podpora vrcholového sportu 2024, dokument

18.   Dotační program Reprezentant ČR 2024, dokument

19.   Dotační program Rozvoj a opravy sportovišť 2024, dokument

20.   Dotační program Sportovní akce 2024, dokument

21.   Žádost o individuální dotaci na projekt „Trenéři ve škole“, dokument

22.   Žádost o individuální dotaci na projekt „Příspěvek na zvýšené nájemné ledové plochy v roce 2023“, dokument

23.   Žádost o individuální dotaci na projekt „Podpora mládežnické kopané“, dokument

24.   Stav požární ochrany za 1. pololetí 2023, dokument

25.   Dotační program Dobrovolní hasiči 2024, dokument

26.   Program pro poskytování dotací – Oblast zdravotnictví 2024, dokument

27.   Program pro poskytování dotací – Oblast sociální 2024, dokument

28.   Žádost o poskytnutí individuální dotace – Ponton, zapsaný spolek, dokument

29.   Žádost o prodej pozemku p. č. 1395/3 v katastrálním území Příbram, dokument

30.   Záměr výkupu části pozemku p. č. 4246/19 v katastrálním území Příbram, dokument

31.   Nabídka výkupu pozemků p. č. 123/129 a p. č. 125/16, oba v katastrálním území Brod u Příbramě, dokument

32.   Záměr výkupu stavby č. p. 137, Příbram III, příp. prodej pozemku p. č. 565/44 v k. ú. Příbram, dokument

33.   Prodej částí pozemků p. č. 2091/26 a p. č. 2091/46, oba v katastrálním území Příbram, dokument

34.   Návrh na částečnou revokaci a doplnění usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 25.04.2022, č. usn. 828/2022/ZM, dokument

35.   Směna pozemků p. č. 3859/10 a p. č. 3859/15 za pozemek p. č. 3812/329, vše v k. ú. Příbram, dokument

36.   Výkup pozemku p. č. 23/94 v katastrálním území Orlov, dokument

37.   Elektronická aukce pozemku p. č. 1589/3 v k. ú. Příbram, dokument

38.   Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 19.06.2023, č. usn. 226/2023/ZM, dokument

39.   Návrh na doplnění usnesení Zastupitelstva města Příbram ze dne 19.06.2023, č. usn. 224/2023/ZM, dokument

40.   Různé  

41.   Diskuse, interpelace, závěr 

 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 758 | Aktualizováno: 04. 09. 2023