Podklady k 12. zasedání ZM Příbram dne 6. 11. 2023

0 0 0

 

12. zasedání Zastupitelstva města Příbram se koná dne 6. listopadu 2023 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121
 

Program:

 

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
         b) Schválení programu jednání
         c) Informace rady města

2.      Žádost o prodej pozemku p. č. 41 v katastrálním území Zavržice, dokument

3.      Prodej části pozemku p. č. 54/4 v katastrálním území Lazec, dokument

4.      Prodej pozemků p. č. 41 a p. č. 63, oba v katastrálním území Lazec, dokument

5.      Výkup pozemků p. č. 2088/8 a p. č. 2089/4, vše v katastrálním území Příbram, včetně stavby retenční nádrže, dokument

6.      Prodej pozemků v katastrálním území Příbram (I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat – 2. část), dokument

7.      Záměr přímého převodu části pozemku p. č. 2762/42 v k. ú. Příbram, dokument

8.      Žádost o prodej pozemku p. č. 85/256 v katastrálním území Zdaboř, dokument

9.      Bezúplatný převod části pozemku p. č. 1282/2 v k. ú. Příbram, dokument

10.   Záměr směny nemovitostí mezi městem Příbram a Středočeským krajem, dokument

11.   Obecně závazná vyhláška – regulace zábavní pyrotechniky, dokument

12.   Žádost o individuální dotaci na projekt – Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram 2024–2027, dokument

13.   Žádost o individuální dotaci na projekt „Oprava žaluzií zvonice věže kostela sv. Vojtěcha Příbram – Březové Hory“, dokument

14.   Návrh obecně závazné vyhlášky města Příbram o místním poplatku ze psů, dokument

15.   Návrh obecně závazné vyhlášky města Příbram o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dokument

16.   Návrh obecně závazné vyhlášky města Příbram o místním poplatku z pobytu, dokument

17.   Uzavření pracovněprávního vztahu mezi městem Příbram a členkou ZM, dokument

18.   Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2023 do 30.09.2023 včetně plnění usnesení za minulá období, dokument

19.   Odměňování neuvolněných členů ZM a předsedů a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy ZM, dokument

20.   Informace o užívání prostor v Příbrami VII, Legionářů č. p. 400, bez právního důvodu, s přehledem žadatelů o pronájem, dokument

21.   Různé  

21.   Diskuse, interpelace, závěr  

 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 547 | Aktualizováno: 07. 11. 2023