Podklady k 13. zasedání ZM Příbram dne 4. 12. 2023

0 0 0

                                                                                              

 

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 4. prosince 2023 od 16:00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka 121
 

Program:

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
         b) Schválení programu jednání
         c) Informace rady města

2.      Záměr úplatného převodu pozemků v k. ú. Brod u Příbramě, dokument

3.      Prodej pozemků p. č. 3296 a p. č. 3299, vše v k. ú. Příbram, dokument

4.      Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Březové Hory, dokument

5.      Výkup pozemků v katastrálním území Příbram (pod „In-line dráhou“), dokument

6.      Záměr převodu pozemku p. č. 620/17 v katastrálním území Příbram, dokument

7.      Žádost o směnu pozemků p. č. 3859/10 a p. č. 3859/15 za pozemek p. č. 3812/329, vše v katastrálním území Příbram, dokument

8.      Bezúplatný převod pozemků p. č. 4232/30 a p. č. 4235/92, oba v k. ú. Příbram, do vlastnictví města Příbram, dokument

9.      Výkup pozemků p. č. 123/129 a p. č. 125/16, oba v katastrálním území Brod u Příbramě, dokument

10.   1. Žádost o prodej části pozemku p. č. 240/12 a příp. pozemku p. č. 240/5, oba v k. ú. Příbram, dokument

2. Žádost o prodej jiné části pozemku p. č. 240/12 a pozemku p. č. 240/5, oba v k. ú. Příbram, dokument

11.   Stanovení výše nájemného na rok 2024, schválení plánu investic do vodohospodářského majetku (VHM) pro město Příbram na rok 2024 včetně střednědobého návrhu investic do VHM do roku 2029 a schválení upraveného plánu investic do VHM pro město Příbram na rok 2024, dokument

12.   Kalkulace a stanovení ceny vodného a stočného na rok 2024, dokument

13.   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025-2028, dokument

14.   Návrh rozpočtu města na rok 2024, dokument, dokument 2, dokument 3

15.   Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2022, dokument

16.   Návrhy termínů jednání Rady města Příbram a Zastupitelstva města Příbram na rok 2024, dokument

17.   Informace o odstoupení členů z Osadního výboru Jesenice a návrh na jmenování nových členů, dokument

18.   Přísedící Okresního soudu v Příbrami, dokument

19.   Odměňování předsedů a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM, dokument

20.   Činnost kontrolního výboru – zpráva o činnosti 2023, plán práce 2024, dokument

21.   Návrh na odpis nedobytné pohledávky vůči MEGA s.r.o., dokument

22.   Aquapark – postup prací, dokument

23.   Memorandum o vzájemné spolupráci související s výstavbou a provozem první etapy Jihovýchodního obchvatu města Příbram, dokument

24.   Různé  

25.   Diskuse, interpelace, závěr 

 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 594 | Aktualizováno: 30. 11. 2023