Měření rychlosti

0 0 0

 Agenda měření rychlosti jízdy je rozdělena následovně:

 


Dle § 125h odst. 1 zákona o silničním provozu obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud:

  1. bylo porušení pravidel zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy a porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu,
  2. totožnost řidiče vozidla není známa nebo z podkladu pro zahájení řízení o přestupku není zřejmá,
  3. je porušení pravidel možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, provozovateli vozidla je odeslána „Výzva k uhrazení určené částky“. Provozovatel vozidla  buď určenou částku zaplatí, pak je věc ukončena bez záznamu do evidenční karty řidiče a není bodově ohodnocena, nebo může sdělit správnímu orgánu údaje o řidiči vozidla v době spáchání přestupku (formulář pro sdělení osoby řidiče k dispozici zde). Pokud bude osoba řidiče na základě poskytnutých údajů ztotožněna, je s ní zahájeno řízení o přestupku, které bude ukončeno uložením správního trestu, který bude zaznamenán do evidenční karty řidiče a bude bodově ohodnocen.

Pokud provozovatel vozidla správnímu orgánu poskytne o osobě řidiče údaje pouze neúplné, nebo sdělí, že vozidlo řídila osoba blízká, nebo se určené osobě nepodaří písemnosti doručit, nebo se takové osobě nepodaří přestupek prokázat, správní orgán věc po 60 dnech odloží a zahájí řízení o přestupku přímo s provozovatelem vozidla pro porušení jeho povinností uložených mu § 10 zákona o silničním provozu.

Dle § 125f odst. 6 zákona o silničním provozu provozovatel vozidla za přestupek neodpovídá pouze v případě, že:

  1. v době před spácháním přestupku bylo jeho vozidlo odcizeno nebo
  2. byla odcizena jeho tabulka s přidělenou registrační značkou nebo
  3. podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

Provozovatelem vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel.

Více informací na tel. 318 402 504, 318 402 564, 318 402 569 nebo 730 182 859.

 Počet zobrazení: 8542 | Aktualizováno: 27. 02. 2024