Bratkovice

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BRATKOVICE

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Bratkovice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu obce Bratkovice.

Změna byla vydána dne 11. 6. 2008, nabyla účinnosti dne 2. 7. 2008.

Projektantem změny je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

Dokumentace změny je k nahlédnutí

- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
- na Úřadu městyse Jince, stavebním úřadu, Čs. dělostřelců 172, 262 23 Jince
- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- na Obci Bratkovice, Bratkovice 62, 262 63 Jince

Dokladová část z pořizování změny je k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.

 


ÚZEMNÍ PLÁN BRATKOVICE

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATKOVICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Bratkovice Územní plán Bratkovice (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání veřejného projednání návrhu ÚP. To se uskuteční dne 28.01.2020 v  9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh ÚP vystavit na úřední desce. Proto je návrh ÚP veřejně k nahlédnutí na zde na webu (níže). Další místa, kde je možno do návrhu ÚP nahlédnout, jsou OÚ Bratkovice a MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

ÚP Bratkovice - návrh - textová část
ÚP Bratkovice - návrh - koordinační výkres

 

 Počet zobrazení: 3404 | Aktualizováno: 24. 12. 2009