Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Drahlín

 

ÚZEMNÍ PLÁN DRAHLÍN

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHLÍN

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Drahlín Územní plán Drahlín (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání veřejného projednání návrhu ÚP. To se uskuteční v úterý dne 15.09.2020 v 9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh ÚP vystavit na úřední desce. Proto je návrh ÚP veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (níže). Další místa, kde je možno do návrhu ÚP nahlédnout, jsou OÚ Drahlín a MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

ÚP Drahlín - návrh - textová část - výrok
ÚP Drahlín - návrh - textová část - odůvodnění
ÚP Drahlín - návrh - výkres základního členění
ÚP Drahlín - návrh - hlavní výkres
ÚP Drahlín - návrh - výkres VPS, VPO
ÚP Drahlín - návrh - výkres infrastruktury
ÚP Drahlín - návrh - výkres ZPF
ÚP Drahlín - návrh - koordinační výkres
ÚP Drahlín - návrh - výkres širších vztahů

 Počet zobrazení: 2381 | Aktualizováno: 13. 06. 2018
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21