Drahlín

 

ÚZEMNÍ PLÁN DRAHLÍN

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHLÍN

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Drahlín dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Drahlín (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona v době od 26.03.2019 do 16.05.2019 je návrh ÚP zveřejněn na těchto místech: 1/ www.pribram.eu (níže), 2/OÚ Drahlín, 3/MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

ÚP Drahlín - návrh - koordinační výkres
ÚP Drahlín - návrh - textová část - výrok
ÚP Drahlín - návrh - textová část - odůvodnění

 

 Počet zobrazení: 1594 | Aktualizováno: 13. 06. 2018