Hudčice

0 0 0

 

ÚZEMNÍ PLÁN HUDČICE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Hudčice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Hudčice (ÚP).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:

- Zastupitelstvo obce Hudčice usn. č. 9-2019/11 ze dne 20.11.2019 vydalo Územní plán Hudčice, jehož projektantem je Ing. arch. Jiřina Ečerová, ČKA 02941.
- ÚP je účinný ke dni 11.12.2019.
- ÚP je k nahlédnutí na těchto místech: 1/ OÚ Hudčice, 2/ MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, 3/ KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 4/ Stavební úřad Březnice, www.pribram.eu (níže). Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Hudčice - textová část - výrok
ÚP Hudčice - textová část - odůvodnění
ÚP Hudčice - SEA
ÚP Hudčice - vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
ÚP Hudčice - výkres základního členění
ÚP Hudčice - hlavní výkres
ÚP Hudčice - výkres VPS
ÚP Hudčice - koordinační výkres
ÚP Hudčice - výkres širších vztahů
ÚP Hudčice - výkres ZPF
ÚP Hudčice - výkres dopravní a technické infrastruktury

 Počet zobrazení: 4336 | Aktualizováno: 22. 11. 2016