Hudčice

ÚZEMNÍ PLÁN HUDČICE

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HUDČICE VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Hudčice Územní plán Hudčice (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona konání řízení o ÚP, jehož součástí je veřejné projednání návrhu ÚP. To se uskuteční dne 16.07.2019 v  9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

V souladu s ustanovením § 22 odst. 4 stavebního zákona vyzýváme projektanta ÚP k účasti na veřejném projednání za účelem spolupráce při výkladu.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh ÚP vystavit na úřední desce. Proto je návrh ÚP veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Hudčice). Další místa, kde je možno do návrhu ÚP nahlédnout, jsou OÚ Hudčice a MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanovisko k částem řešení ÚP, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Stanoviska, připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19  Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží

ÚP Hudčice - návrh - koordinační výkres

ÚP Hudčice - návrh - textová část - výrok

ÚP Hudčice - textová část - odůvodnění

ÚP Hudčice - SEA

ÚP Hudčice - vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 Počet zobrazení: 1756 | Aktualizováno: 22. 11. 2016