Kamýk nad Vltavou

 

Územní plán Kamýk nad Vltavou

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Kamýk nad Vltavou (ÚP).

Tento ÚP nabyl účinnosti dne 09.02.2016

Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na
1/ Obecním úřadu Kamýk nad Vltavou
2/ MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
3/ KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, odd. územního řízení

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 

Změna č. 1 Územního plánu Kamýk nad Vlavou

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMÝK NAD VLTAVOU

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Kamýk nad Vltavou Změnu č. 1 Územního plánu Kamýk nad Vltavou (dále jen „změna“).

V souladu s § 55b stavebního zákona pořizovatel oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny, které se uskuteční dne 15.10.2020 v  9:00 hodin v kanceláři MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh změny vystavit na úřední desce. Proto je návrh změny veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (níže). Další místa, kde je možno do návrhu změny nahlédnout, jsou OÚ Kamýk nad Vltavou a MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona). Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou (§ 55b odst. 2, § 52 odst. 2 stavebního zákona). Dotčené orgány uplatní k návrhu změny stanovisko ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Připomínky, námitky a stanoviska budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - text
Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - srovnávací text
Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - hlavní výkres - výřez A
Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - hlavní výkres - výřez B
Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - hlavní výkres - výřez C
Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - hlavní výkres - výřez D
Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - hlavní výkres - legenda
Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - výkres ZPF - výřez A
Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - výkres ZPF - výřez B
Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - výkres ZPF - výřez C
Z1 ÚP Kamýk n. Vlt - výkres ZPF - legenda
 


 

Územní studie veřejného prostranství Kamýk nad Vltavou

Územní studie byla pořízena za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772

Územní studie - text
Územní studie - grafika - základní koncepce 


 

Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV17

Územní studie - text
Územní studie - grafika - situace


 

Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV15

Územní studie - text
Územní studie - grafika - situace

 

 Počet zobrazení: 4686 | Aktualizováno: 17. 07. 2014