Kamýk nad Vltavou

0 0 0

 

Územní plán Kamýk nad Vltavou

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Kamýk nad Vltavou (ÚP).

Tento ÚP nabyl účinnosti dne 09.02.2016

Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na
1/ Obecním úřadu Kamýk nad Vltavou
2/ MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
3/ KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, odd. územního řízení

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


 

Změna č. 1 Územního plánu Kamýk nad Vlavou

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMÝK NAD VLTAVOU

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Kamýk nad Vltavou dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 1 Územního plánu Kamýk nad Vltavou (změna).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznamujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Kamýk nad Vltavou dne 24.05.2021 vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Kamýk nad Vltavou, jejímž projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka , ČKA 00 256.
2/ Změna je účinná ke dni 24.07.2021.
3/ Změna (vč. úplného znění Územního plánu Kamýk nad Vltavou po změně) je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Kamýk nad Vltavou
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- Stavební úřad Kamýk nad Vltavou
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánování
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- www.pribram.eu (níže)

4/ Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Změna č. 1 ÚP Kamýk nad Vltavou:
- textová část
- koordinační výkres A
- koordinační výkres B
- koordinační výkres D
- koordinační výkres - legenda

Úplné znění ÚP Kamýk nad Vltavou po změně č. 1:
- textová část
- výkres základního členění
- hlavní výkres
- hl. výkres - technická infrastruktura
- výkres VPS, VPO
- koordinační výkres


 

 Změna č. 2 Územního plánu Kamýk nad Vlavou

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KAMÝK NAD VLTAVOU

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje Změnu č. 2 Územního plánu Kamýk nad Vltavou (dále jen „změna“).

Obsahem změny je

-       konverze ÚP do jednotného standardu dle § 20a stavebního zákona,

-       celkem tři území, která jsou dotčena změnou věcného řešení (vyznačeno ve „výkresu vyznačení změn“)

V souladu s § 55b stavebního zákona pořizovatel oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny, které se uskuteční dne 16.04.2024 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Příbram, Na Příkopech 105 (budova „restaurace „Švejk“, 2. patro).

V souladu s § 22 odst. 4 stavebního zákona se veřejného projednání zúčastní projektant změny a provede zde společně s pořizovatelem výklad.

Návrh změny je veřejně k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování a dále na webu www.pribram.eu (níže).

Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou (§ 55b odst. 2, § 52 odst. 2 stavebního zákona).

Dotčené orgány uplatní k návrhu změny stanovisko ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Připomínky, námitky a stanoviska budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Návrh Změny č. 2 ÚP Kamýk n. Vlt.:

text - výrok
text - odůvodnění
text - vyznačení změn
výkres zákl. členění
hlavní výkres
hlavní výkres - infrastruktura
výkres VPS, VPO
koordinační výkres
širší vztahy
výkres ZPF
výkres vyznačení změn

  


Územní studie veřejného prostranství Kamýk nad Vltavou

Územní studie byla pořízena za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772

Územní studie - text
Územní studie - grafika - základní koncepce 


Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV17

Územní studie - text
Územní studie - grafika - situace


Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV15

Územní studie - text
Územní studie - grafika - situace


Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV7

Územní studie - text, grafika


Územní studie Kamýk nad Vltavou - lokalita BV8 - východ

Územní studie - text
Územní studie - grafika

 

 Počet zobrazení: 7119 | Aktualizováno: 17. 07. 2014