Radětice

0 0 0

 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADĚTICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Radětice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Radětice (ÚP).

V souladu s § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:
- Zastupitelstvo obce Radětice usn. č. 67/2019/ZO ze dne 18.12.2019 vydalo Územní plán Radětice, jehož projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00256.
- ÚP je účinný ke dni 06.02.2020.
- ÚP je k nahlédnutí na těchto místech: 1/ OÚ Radětice, 2/ Stavební úřad Milín, 3/ KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 4/ www.pribram.eu (níže)
- Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

ÚP Radětice - textová část
ÚP Radětice - výkres základního členění
ÚP Radětice - hlavní výkres
ÚP Radětice - výkres veřejně prospěšných staveb
ÚP Radětice - výkres technické infrastruktury
ÚP Radětice - koordinační výkres
ÚP Radětice - výkres záborů půdního fondu
ÚP Radětice - výkres širších vztahů

 Počet zobrazení: 5248 | Aktualizováno: 24. 12. 2009