Zbenice

Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Zbenice – oznámení o vydání

 
Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Zbenice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Zbenice.
 
Změna byla vydána dne 25. 8. 2009, nabyla účinnosti dne 10. 9. 2009.
 
Projektantem změny je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.
 
Změna je k nahlédnutí
- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I
- na Stavebním úřadu Milín, ul. 11 května 27, 262 31 Milín
- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- na OÚ Zbenice, čp. 61, 262 31 Milín
 
Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.
 
Toto oznámení je zveřejňěno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.
 

 

Územní plán Zbenice

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBENICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Zbenice dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Územní plán Zbenice (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje, že v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona je v době od 11.06.2019 do 29.07.2019  návrh ÚP zveřejněn na těchto místech: 1/ www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Zbenice), 2/ Obecní úřad Zbenice, MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování.

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

ÚP Zbenice - návrh - koordinační výkres
ÚP Zbenice - návrh - textová část - výrok
ÚP Zbenice - návrh - textová část - odůvodnění

 

 Počet zobrazení: 4521 | Aktualizováno: 24. 12. 2009