Vyplňte prosím online dotazník: Průzkum pocitu bezpečí občanů města Příbram

Zbenice

0 0 0

 

Územní plán Zbenice

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBENICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Zbenice Územní plán Zbenice (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání veřejného projednání návrhu ÚP. To se uskuteční dne 05.08.2021 v  9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

Návrh ÚP je veřejně k nahlédnutí na těchto místech:
1/ www.pribram.eu (níže)
2/ OÚ Zbenice
3/ MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

ÚP Zbenice - návrh - textová část - výrok
ÚP Zbenice - návrh - textová část - odůvodnění
ÚP Zbenice - návrh - výkres základního členění
ÚP Zbenice - návrh - hlavní výkres
ÚP Zbenice - návrh - výkres koncepce infrastruktury
ÚP Zbenice - návrh - výkres VPS, VPO
ÚP Zbenice - návrh - koordinační výkres
ÚP Zbenice - návrh - výkres záborů
ÚP Zbenice - návrh - výkres širších vztahů

 

 Počet zobrazení: 4776 | Aktualizováno: 24. 12. 2009