Zbenice

0 0 0

 

Územní plán Zbenice

Dle § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Zbenice dne 21.12.2021, usn. č. 6, vydalo Územní plán Zbenice (ÚP), jehož projektantem je Ing. arch. František Pospíšil,  ČKA 02 285.
2/ ÚP je účinný patnáctým dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce obce Zbenice, tj. ke dni 18.01.2022.
3/ ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
                 -OÚ Zbenice
                 - MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
                 -KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
                 -www.pribram.eu (níže)
4/ Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování. 

ÚP Zbenice - textová část - výrok
ÚP Zbenice - textová část - odůvodnění
ÚP Zbenice - výkres základního členění
ÚP Zbenice - hlavní výkres
ÚP Zbenice - výkres koncepce infrastruktury
ÚP Zbenice - výkres VPS, VPO
ÚP Zbenice - koordinační výkres
ÚP Zbenice - výkres záborů
ÚP Zbenice - výkres širších vztahů

 

 Počet zobrazení: 5842 | Aktualizováno: 24. 12. 2009