Územně analytické podklady

0 0 0
 
Pořizovatel:
Úřad územního plánování Příbram, tzn. MěÚ Příbram,  Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování
 
Územní rozsah:
Celé správní území obce s rozšířenou působností (ORP) Příbram (74 obcí)
 
Legislativa:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) § 26 – 29, § 166
Vyhláška č. 500/2006, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 4 a 5 a přílohy č. 1 - 3
 

Stavební zákon (účinný od 01. 01. 2007) zavedl  pojem „územně analytické podklady“, které jsou novým nástrojem územního plánování.
Jsou obdobou průzkumů a rozborů, které se pořizovaly podle zrušeného stavebního zákona č. 50/1976 Sb., jednorázově za účelem zpracování územně plánovací dokumentace obce.
Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) se nyní pořizují povinně, pro celé území obce s rozšířenou působností.
 
ÚAP zjišťují a vyhodnocují
  • stav a vývoj území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů,  nebo vyplývajících z vlastností území 
  • záměry na provedení změn v území
  • udržitelný rozvoj území
a určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného rozvoje území)
 
ÚAP slouží především
  • jako podklad pro pořizování Politiky územního rozvoje (Ministerstvo pro místní rozvoj), územně plánovacích dokumentací (zásady územního rozvoje – kraje; územní plán a regulační plán - obce)
  • jako podklad pro posuzování vlivu územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území a pro posuzování vlivů  na životní prostředí
  • pro poskytování územně plánovacích informací
  • jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů
Pořízení ÚAP není jednorázovou akcí. Tyto podklady jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území, průzkumů území a dalších informací. Úplná aktualizace územně analytických podkladů je prováděna 1 x za čtyři roky. Prvotní Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram byly pořízeny v roce 2008.  1. úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k 15. 12. 2010, 2. úplná aktualizace byla pořízena k 30. 11. 2012, 3. úplná aktualizace ÚAP byla pořízena k 16. 12. 2014, 4. úplná aktualizace byla pořízena k 20.12.2016, 5. úplná aktualizace byla pořízena k 04.12.2020. Vedle toho kontinuálně probíhá průběžná aktualizace ÚAP.
 

Oznámení o 6. úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Příbram

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování, jako pořizovatel územně analytických podkladů (dále jen „ÚAP“) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram, která zahrnuje celkem 74 obcí, má ve vazbě na § 27 a 28 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "SZ"), ve znění pozdějších předpisů, povinnost průběžně aktualizovat ÚAP na základě nových údajů o území a průzkumu území a nejpozději do 4 let pořídit úplnou aktualizaci ÚAP.
Vzhledem k tomu, že v pořadí již 6. úplná aktualizace ÚAP musí být pořízena do 31. 12. 2024, dovolujeme si poskytovatele údajů na základě § 28 odst. 2 SZ vyzvat k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých údajů o území v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Příbram, příp. poskytnutí údajů nových (aktuálních).
 
Oznámení o aktualizaci údajů ÚAP 2024
Pasport údaje o území – úplný (pro poskytnutí nových údajů)
Pasport údaje o území – pouze část III (pro potvrzení správnosti údajů stávajících)
Příloha1- část a - vyhl-500/2006 Sb.  (sledované jevy)
Metodika MMR sledovaných jevů pro ÚAP


Stavební zákon ve svém § 166 odst. 2 ukládá povinnost ÚAP a jejich aktualizace zveřejnit.
 
Grafická část ÚAP (úplná aktualizace 2020) je dálkově zpřístupněna na internetové adrese: http://pribram.gepro.cz
 
Textová část ÚAP (úplná aktualizace 2020)  je zveřejněna zde:
ÚAP - podklady udržitelného rozvoje území
ÚAP - rozbor udržitelného rozvoje území
ÚAP - pasporty obcí
 
Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi jsou v souladu § 166 odst. 2 stavebního zákona zveřejněny zde: http://pribram.gepro.cz:9090
 

Výdej dat

O vydání dat o území mohou požádat pouze oprávněné osoby - orgány veřejné správy, obce, příp. zpracovatelé (projektanti) územních a regulačních plánů, územních studií a technických map obcí.

Vyplněný tiskopis žádosti  zašlete na adresu:

Městský úřad Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, nebo elektronickou poštou (oscanovaný) na adresu: monika.filipova@pribram.eu

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 10798 | Aktualizováno: 02. 01. 2017