Podklady k 21. zasedání ZM Příbram dne 10. 10. 2016

0 0 0

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Žádost o přehodnocení výše koeficientu, dokument
3) Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2015, dokument
4) Závěrečný účet Dobrovolného svazku ORP Příbram za rok 2015, dokument
5) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2015, dokument
6) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného, dokument
7) Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dokument
8) Stanovení oddávajícího pro volební období 2014-2018, dokument
9) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení, dokument
10) Žádost o dotaci (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.), dokument
11) Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 200 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Orlov, dokument
12) Lustrace pohledávek za pronájem bytů a prostor sloužících k podnikání ve správě MěRK
u dlužníků evidovaných u MěRK k datu 31.12.2015, dokument
13) Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 101 o bezplatný převod pozemku pod domem, dokument
14) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – oblast životní prostředí, dokument
15) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Kulturní aktivity, dokument
16) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Památky místního významu, dokument
17) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Zahraniční vztahy, dokument
18) Program pro poskytování dotací pro rok 2017 – Výchova a vzdělávání, dokument
19) Program dotací – Činnost sportovních organizací, dokument
20) Program dotací – Jednorázové sportovní akce, dokument
21) Program dotací – Vrcholový a výkonnostní sport, dokument
22) Potvrzení usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 509/2016/ZM ze dne 27.06.2016, dokument
23) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 24 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
24) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 27 m2 z celkové výměry  123 m2 v katastrální území Příbram, dokument
25) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 21 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
26) Různé
27) Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 4153 | Aktualizováno: 03. 10. 2016