Podklady k 30. zasedání ZM Příbram dne 11. 9. 2017

0 0 0

 

Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 11. září 2017 od 16.00 h v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program: 
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy akcionářů společnosti THERMO Příbram, a. s., a návrh na zrušení společnosti THERMO Příbram, a. s., s likvidací, dokument 
3) Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2016, dokument 1, dokument 2, dokument 3
4) Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2018, dokument
5) Podání žádosti o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do Knihovny Jana Drdy, dokument
6) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření, dokument 1, dokument 2 
7) Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2016, dokument
8) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2016, dokument
9) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2016, dokument
10) II. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2017, návrh Komise fondu oprav a modernizace, dokument 
11) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast dobrovolní hasiči, dokument
12) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast životní prostředí, dokument
13) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast sociální, dokument
14) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – oblast zdravotnictví, dokument
15) Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram, dokument
16) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Reprezentant ČR, dokument
17) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Jednorázové sportovní akce, dokument
18) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Činnost sportovních organizací, dokument
19) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Vrcholový sport, dokument
20) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Zahraniční vztahy a meziobecní spolupráce, dokument
21) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Výchova a vzdělávání, dokument 
22) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Kulturní aktivity, dokument
23) Program pro poskytování dotací pro rok 2018 – Památky místního významu, dokument 
24) Žádost o dotaci – SK Aerobic Oxygen Příbram, dokument 
25) Žádost o individuální dotaci – Dvořákovo Příbramsko, z. ú., dokument
26) Žádost o schválení bezúplatného převodu majetku do vlastnictví příspěvkových organizací – školních jídelen, dokument
27) Návrh na schválení zástavní smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem na projekt realizovaný pod názvem B. j. 23 PB - KODUS Příbram, dokument 
28) Posouzení záměru prodeje budov v majetku města, dokument
29) Výkup pozemků v katastrálním území Příbram, dokument 
30) Prodej části části pozemku p. č. 467/11 o výměře 3 m2 z celkové výměry 102 m2 a části části pozemku p. č. 467/29 o výměře 2 m2 z celkové výměry 60 m2 vše v katastrálním území Příbram , dokument
31) Žádost o prodej pozemku p. č. 916 v katastrálním území Příbram, dokument 
32) Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 04.12.2003, dokument
33) Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením pozemku p. č. 2642/2  v k. ú. Příbram, dokument 
34) Výkup id. podílů pozemku p. č. 471/3 v katastrálním území Březové Hory, dokument
35) Sepsání souhlasného prohlášení o nabytí vlastnického práva vydržením pozemku p. č. 320/6 v katastrálním území Březové Hory, dokument
36) Návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p. č. 8/1 v k. ú. Brod u Příbramě se zřízením věcného břemene cesty, dokument
37) Žádost o prodej pozemků p. č. 465/4, p. č. 466/4, p. č. 466/5 a části pozemku p. č. 467/7, vše v k. ú.  Trhové Dušníky, dokument
38) Žádost o prodej části pozemku p. č. 49/7 v k. ú. Zdaboř, dokument
39) Žádost o prodej pozemku p. č. 172/2 v k. ú. Žežice, dokument
40) Výkup pozemků p. č. 2236/1, p. č. 2237, p. č. 2238/1, p. č. 2238/2, p. č. 2239/1, p. č. 2239/2 vše v katastrálním území Příbram, dokument
41) Výkup pozemku p. č. st. 1712/1, p. č. st. 1992 a p. č. st. 2338 vše v katastrálním území Březové Hory, dokument
42) Záměr prodeje části pozemku p. č. 4501/73 nebo části pozemku p. č. 4505/109 nebo jedné ze dvou částí pozemku p. č. 4505/1, všechny v katastrálním území Příbram, dokument
43) Smírné řešení ve věci určení vlastnického práva k nemovitosti, dokument
44) Různé
45) Diskuse, interpelace, závěr  Počet zobrazení: 4240 | Aktualizováno: 30. 08. 2017