Podklady k 37. zasedání ZM Příbram dne 23. 4. 2018

0 0 0

 

Pozvánka na 37. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 23. dubna 2018 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program: 
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Vstup města Příbram do oblastní organizace destinačního managementu Turistická oblast Brdy
a Podbrdsko, z. s., dokument
3) Vstup města Příbram do krajské organizace destinačního managementu Střední Čechy, z. s., dokument 
4) Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Příbrami, dokument
5) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018, dokument
6) Petice „Petice občanů Příbrami, Brodu, Zdaboře, Tisové, Bohutína, Žežic a dalších proti realizaci pouze 2. části jihovýchodního obchvatu města Příbram v rozsahu uvedeném v aktuálně platném územním plánu“, dokument
7) Návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dokument
8) Žádost o znovuprojednání výpovědi z nájmu firmy BEKR nábytek s.r.o. na jednání zastupitelstva města, dokument
9) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, dokument
10) Žádost o dotaci – Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, dokument
11) Žádost o dotaci – AUTOSPORT KLUB RALLY PŘÍBRAM v AČR, dokument
12) Žádost o dotaci – Sidecarcross Team Čermák, dokument
13) Žádost o dotaci – MMČR AUTOCROSS TA/D5, dokument
14) Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram, spolek, dokument
15) Výkup pozemků p. č. 4239/10, p. č. 4239/17 a p. č. 4246/94 v k. ú. Příbram, dokument
16) Záměr prodeje dvou částí z pozemku p. č. 2520/1 v katastrálním území Příbram, dokument
17) Návrh na směnu pozemků v katastrálním území Příbram, dokument
18) Záměr prodat pozemek p. č. st. 400/2 v k. ú. Březové Hory, dokument
19) 1) Záměr prodat pozemek p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory; 2) Záměr výkupu plechové garáže na pozemku p. č. st. 400/7 v k. ú. Březové Hory, dokument
20) Žádost o směnu pozemků v k. ú. Březové Hory, dokument
21) Výkup podílů pozemků p. č. 1592 a p. č. 1589/2 v katastrálním území Příbram, dokument 
22) Žádost o prodej pozemku p. č. 3177/5 v katastrálním území Příbram, dokument
23) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1938/3 v katastrálním území Příbram, dokument 
24) Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. a na valnou hromadu společnosti THERMO Příbram a.s., dokument
25) Různé
26) Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 3568 | Aktualizováno: 17. 04. 2018