Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Po dohodě s příslušným pracovníkem lze věc vyřídit kdykoli v pracovní době Městského úřadu. Schůzku s konkrétním pracovníkem je nezbytně nutné domlouvat si předem.

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 107, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Popis činnosti oddělení

 • komplexně zpracovává ke schválení žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou,
 • v případě úmrtí na území města zajišťuje realizaci sociálního pohřbu,
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka,
 • koordinuje poskytování nebo kvalitu sociálních služeb, zpracovává podklady k žádostem poskytovatelů o registraci nebo navýšení kapacit sociálních služeb,
 • zajišťuje umístění občanů do zařízení sociálních nebo zdravotních služeb,
 • komplexně zpracovává návrhy na přidělení sociálních bytů dle vnitřních předpisů, provádí další činnosti v oblasti dostupného bydlení,
 • zpracovává stanoviska na základě žádosti Úřadu práce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 • vykonává koordinační činnost v Komisi zdravotní a sociální,
 • provádí monitoring možnosti získání finanční podpory v oblasti zdravotnictví a v sociální oblasti, podílí se na administrativním zpracování odborných podkladů pro podání žádostí a čerpání dotací z dotačních titulů,
 • koordinuje  strategické   plánování  v  oblasti  sociálního   začleňování,  vedení  pracovních skupin, projektového poradenství v této oblasti,
 • vydává osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně průkaz ZTP a ZTP/P,
 • zpracovává podklady pro vydání rozhodnutí nebo stanoviska dle zákona o sociálních službách, zákona o pomoci v hmotné nouzi, nebo zákona o státní sociální podpoře,
 • vykonává terénní sociální práci, sociální práci obce dle zákona o sociálních službách, zpracovává standardizovaný záznam; zajišťuje podporu seniorů a handicapovaných osob, s důrazem na zjištění a zajištění jejich potřeb, sledování kvality poskytovaných služeb, poskytování poradenství a předkládání návrhů preventivních aktivit nebo na přijetí opatření,
 • vykonává činnosti sociálního kurátora (kurátora pro dospělé) , kdy zajišťuje poradenskou, socioterapeutickou a sociální pomoc občanům při překonávání obtížných životních situací a při jejich integraci do společnosti; klienti jsou vyhledáváni také v jejich přirozeném prostředí; sociální práce je zaměřena především na pomoc při pracovním uplatnění, zajištění přiměřeného bydlení, zajištění sociálních dávek apod.,
 • sleduje dostupnost nebo kvalitu sociálních služeb občanům správního území ORP, poskytuje poradenství, při absenci péče předkládá návrhy orgánům veřejné správy, včetně podnětu k provedení inspekce kvality sociálních služeb,
 • zajišťuje činnost tzv. "kanceláře bydlení města Příbram", která realizuje poradenství v oblasti dostupného/podporovaného bydlení na území města,
 • zajišťuje dle zákona o návykových látkách, a ve znění vyhlášky MZ ČR, tisk a distribuci recepturních tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní látky skupiny II (žádanky a recepty s modrým pruhem).

 • Pověřený zaměstnanec projednává přestupky a správní delikty na úseku sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnictví, alkoholové a nealkoholové toxikomanie spáchaných na území obce s rozšířenou působností. Kontaktní osoba: Bc. Marie Přibylová

 • Pověřený zaměstnanec vykonává roli místního romského poradce, kdy koordinuje plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti. Kontaktní osoba: Bc. Marie Přibylová

Informace a dokumenty vybraných agend oddělení

Komunitní dům seniorů (KoDuS)

Byt (zvláštního určení) v domě s pečovatelskou službou (DPS)

Městská ubytovna - krizové bydlení

Koordinovaný přístup k sociálnímu začleňování

Pomoc v situaci poruchy invalidního vozíku na nepřístupném místěPočet zobrazení: 16741 | Aktualizováno: 01. 03. 2023