Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení

Vedoucí: Bc. Bohumila Mudrová

Popis činnosti oddělení:
Zaměstnanci oddělení provádí úkony směřující ke zjištění sociálních poměrů občanů a na základě výsledků šetření zpracovávají stanoviska k jejich umístění do ústavů sociální péče nebo poskytnutí pečovatelské služby.

Na oddělení jsou zajišťovány odborné a specializované agendy sociální prevence - posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu.

Na oddělení je rozhodováno o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v případech stanovených zákonem a prováděn dohled nad plněním povinností zvláštního příjemce.

Z rozhodnutí soudu a pověření starosty města vykonává oddělení funkci opatrovníka, tedy zaměstnanci realizují úkony plynoucí z omezení svéprávnosti opatrovance.

Oddělení ve spolupráci s Městskou realitní kanceláří provádí šetření ve věci přidělování bytů zvláštního určení, provádí sociální šetření, vede agendu žadatelů o umístění do bytů zvláštního určení a agendu přidělování sociálních bytů.

Ve spolupráci s dalšími institucemi zaměstnanci shromažďují a analyzují údaje o osobách v hmotné nouzi, o osobách pobírající dávky pro zdravotně postižené, které jsou potřebné pro posouzení jejich situace. Ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi, s osobami pobírajícími dávky sociální péče pro zdravotně postižené a příspěvku na péči dohodují postupy řešení jejich situace. Na území svého správního obvodu koordinují poskytování sociálních služeb a realizují činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování seniorů a handicapovaných občanů.

Pověřený zaměstnanec projednává přestupky a správní delikty na úseku sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnictví, alkoholové a nealkoholové toxikomanie spáchaných na území obce s rozšířenou působností.
Kontaktní osoba: Bc. Marie Přibylová.

 

Informace a dokumenty vybraných agend odboru:

Komunitní dům seniorů (KoDuS)

Komunitní dům seniorů - Pravidla pronájmu
Komunitní dům seniorů - Žádost
Komunitní dům seniorů - Domovní řád

 

Byt (zvláštního určení) v domě s pečovatelskou službou (DPS)

Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou

Informovaný souhlas pro žadatele o byt v DPS

Domovní řád v DPS

Žádost o PRODLOUŽENÍ nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou

 

Městská ubytovna - krizové bydlení

Pravidla přidělování městské ubytovny

Ubytovací řád

Žádost o přidělení ubytovny

 

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Strategický plán sociálního začleňování města Příbram pro období 2018-2021 
Příloha č. 1 
Příloha č. 2

 

Pomoc v situaci poruchy invalidního vozíku na nepřístupném místě

Informace o bezplatném kontaktu na zprostředkování pomoci při poruše invalidního vozíku na nepřístupném místě

 

Seznam pracovníků OSZPaSB
 
Referent sociálních služeb
Pracovníci: Jitka Vacková, Bc. Marie Přibylová, Milena Plecitá, Mgr. Tereza Lukešová, Bc. Lucie Nováková
 
Projekt 2017 - 2020 "Systém prostupného bydlení"
Lada Kolářová, DiS. (specialista prostupného bydlení) 
Bc. Pavla Štiková, DiS. (sociální pracovník v systému prostupného bydlení)


Počet zobrazení: 9772 | Aktualizováno: 05. 06. 2020