Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče

 

MVDr. Marika Lachmanová, tel. 318 402 479, e-mail: marika.lachmanova@pribram.eu 
Bc. Helena Kortusová, tel. 318 402 475, e-mail: helena.kortusova@pribram.eu 

 

Návody a formuláře ke stažení

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Pochybnosti zda jde o pozemek zemědělského půdního fondu
Použití sedimentů na zemědělské půdě
Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu trasy

 

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu vykonává činnost orgánu ochrany ZPF:
Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností:
- v pochybnostech rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
- uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
- uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,
- uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
- uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí,
- uděluje podle souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace,
- rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
- kontroluje, ukládá opatření k nápravě, projednává správní delikty.

Dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči:
Jako obecní úřad obce:
- přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládají je rostlinolékařské správě;

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností:
- projednává některé přestupky a jiné správní delikty - jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty

Ochrana proti větrné erozi zemědělské půdy

 

 

 Počet zobrazení: 5336 | Aktualizováno: 08. 04. 2015