Ochrana zemědělského půdního fondu a rostlinolékařská péče

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

Plzeňská 134, Příbram I (Dům Natura)

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kontakty

Návody a formuláře ke stažení

Seznam činností

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu vykonává činnost orgánu ochrany ZPF:

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností:

  • v pochybnostech rozhoduje o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,
  • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,
  • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,
  • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,
  • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí,
  • uděluje podle souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace,
  • rozhoduje o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
  • kontroluje, ukládá opatření k nápravě, projednává správní delikty.

Dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči:

Jako obecní úřad obce:

  • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládají je rostlinolékařské správě;

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností:

  • projednává některé přestupky a jiné správní delikty - jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty.

Ochrana proti větrné erozi zemědělské půdy

 

 Počet zobrazení: 9642 | Aktualizováno: 05. 06. 2024