JABLONNÁ

0 0 0

Územní plán Jablonná – oznámení

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil Územní plán Jablonná (ÚP).

Tento ÚP je účinný ode dne 22.10.2016

Projektantem ÚP je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256.

ÚP je k nahlédnutí na těchto místech:
1/OÚ Jablonná
2/MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
3/OÚ Kamýk nad Vltavou, stavební úřad
4/ KÚ Stč. kraje, odboru regionálního rozvoje, odd. územního řízení

Doklady o pořízení ÚP jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Toto oznámení je zveřejněno v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.


Změna č. 2 ÚP Jablonná

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU JABLONNÁ

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje Změnu č. 2 Územního plánu Jablonná (dále jen „změna“).

Obsahem změny je konverze ÚP do jednotného standardu dle § 20a stavebního zákona, tj. jedná se pouze o technickou změnu bez vlivu na koncepční řešení.

V souladu s § 55b stavebního zákona pořizovatel oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny, které se uskuteční dne 02.11.2023 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Příbram, Na Příkopech 105 (budova „restaurace „Švejk“, 2. patro).

V souladu s § 22 odst. 4 stavebního zákona se veřejného projednání zúčastní projektant změny a provede zde společně s pořizovatelem výklad.

Návrh změny je veřejně k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování a dále na webu www.pribram.eu (níže).

Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou (§ 55b odst. 2, § 52 odst. 2 stavebního zákona).

Dotčené orgány uplatní k návrhu změny stanovisko ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Připomínky, námitky a stanoviska budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Změna č. 2 ÚP Jablonná - návrh - text - výrok
Změna č. 2 ÚP Jablonná - návrh - text - odůvodnění
Změna č. 2 ÚP Jablonná - návrh - srovnávací text
Změna č. 2 ÚP Jablonná - návrh - výkres základního členění
Změna č. 2 ÚP Jablonná - návrh - hlavní výkres
Změna č. 2 ÚP Jablonná - návrh - hlavní výkres - infrastruktura
Změna č. 2 ÚP Jablonná - návrh - výkres VPS, VPO
Změna č. 2 ÚP Jablonná - návrh - koordinační výkres
Změna č. 2 ÚP Jablonná - návrh - výkres širších vztahů

 

 

 Počet zobrazení: 5811 | Aktualizováno: 27. 06. 2016