Lhota u Příbramě

 

ÚPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LHOTA U PŘÍBRAMĚ

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU LHOTA U PŘÍBRAMĚ  

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Lhota u Příbramě dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona úpravu Územního plánu obce Lhota u Příbramě (dále jen „úprava“).

Jedná se o úpravu dle § 188 odst. 1 stavebního zákona, kterou se nemění koncepce platného ÚP a jejíž rozsah je následující:
aktualizace zastavěného území (§ 58 stavebního zákona, aktualizace stávajících inženýrských sítí a dalších jevů dle aktuálních územně analytických podkladů, přepracování ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby korespondovaly s ustanoveními vyhl. č. 501/2006 Sb., zároveň aby jejich věcný obsah vycházel z platného ÚP, přeskupení struktury platného ÚP tak, aby odpovídala příloze č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. (výrok, odůvodnění, ….), vypuštění nepřípustné podrobnosti ÚP (sklony střech, hmotový charakter zástavby …) dle čl. II odst. 4 zákona č. 350/2012 Sb. a dle přílohy č. 7 odst. 1 písm. f) vyhl. č. 500/2006 Sb.

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání řízení o návrhu úpravy, jehož součástí je veřejné projednání návrhu úpravy. To se uskuteční dne 15.11.2018 v  9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh úpravy vystavit na úřední desce. Proto je návrh úpravy veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Lhota u Příbramě). Další místa, kde je možno do návrhu úpravy nahlédnout, jsou OÚ Lhota u Příbramě a MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu úpravy připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu úpravy námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

 

Úprava ÚP Lhota u Příbramě - návrh - text

Úprava ÚP Lhota u Příbramě - návrh - koordinační výkres

 

 Počet zobrazení: 671 | Aktualizováno: 07. 06. 2018