Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21

Ohrazenice

Územní plán Ohrazenice – zveřejnění údajů

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Ohrazenice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Ohrazenice.

Datum vydání územního plánu je 8. 7. 2008, nabytí účinnosti dne 30. 7. 2008.

Projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256

Územní plán je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na Úřadu městyse Jince, stavebním úřadu, Čs. dělostřelců 172, 262 23 Jince- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na Obci Ohrazenice, 262 46 Ohrazenice

Dokladová dokumentace z pořizování územního plánu je k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto zveřejnění údajů je činěno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


 

Změna č. 1 Územního plánu Ohrazenice - nedokončena


 

Změna č. 2 Územního plánu Ohrazenice

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OHRAZENICE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Ohrazenice Změnu č. 2 Územního plánu Ohrazenice (dále jen „změna“).

V souladu s § 55b stavebního zákona pořizovatel oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny, které se uskuteční dne 28.07.2020 v  9:00 hodin v kanceláři MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

Pozn.:
Původně bylo veřejné projednání návrhu změny vypsáno na den 17.03.2020, toto však bylo zrušeno vzhledem k situaci v ČR v souvislosti s COVID-19.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh změny vystavit na úřední desce. Proto je návrh změny veřejně k nahlédnutí na tomto webu (viz níže). Další místa, kde je možno do návrhu změny nahlédnout, jsou OÚ Ohrazenice a MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona). Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou (§ 55b odst. 2, § 52 odst. 2 stavebního zákona). Dotčené orgány uplatní k návrhu změny stanovisko ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Připomínky, námitky a stanoviska budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Změna č. 2 ÚP Ohrazenice - návrh - textová část
Změna č. 2 ÚP Ohrazenice - návrh - srovnávací text
Změna č. 2 ÚP Ohrazenice - návrh - výkres základního členění
Změna č. 2 ÚP Ohrazenice - návrh - hlavní výkres
Změna č. 2 ÚP Ohrazenice - návrh - koordinační výkres
Změna č. 2 ÚP Ohrazenice - návrh - výkres záborů ZPF

 

 Počet zobrazení: 4530 | Aktualizováno: 24. 12. 2009
Máte náměty ke zlepšení webu pribram.eu?
Vyplňte prosím dotazník zde: https://pribram.eu/dotaznik/web21