Ohrazenice

Územní plán Ohrazenice – zveřejnění údajů

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Ohrazenice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Ohrazenice.

Datum vydání územního plánu je 8. 7. 2008, nabytí účinnosti dne 30. 7. 2008.

Projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256

Územní plán je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na Úřadu městyse Jince, stavebním úřadu, Čs. dělostřelců 172, 262 23 Jince- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na Obci Ohrazenice, 262 46 Ohrazenice

Dokladová dokumentace z pořizování územního plánu je k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto zveřejnění údajů je činěno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OHRAZENICE

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OHRAZENICE

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění,  pořizuje na žádost obce Ohrazenice dle § 6 odst.1 písm. c) stavebního zákona Změnu č. 1 Územního plánu Ohrazenice (dále jen „změna“).

V souladu s § 47 a § 55 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznamuje projednávání návrhu zadání změny.

Pořizovatel zároveň oznamuje, že v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona v době od 01.09.2017 do 03.10.2017 je návrh zadání změny zveřejněn na těchto místech:

- www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení  územního plánování – obce ORP Příbram – Ohrazenice)
- OÚ Ohrazenice
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování

Každý může uplatnit k návrhu zadání změny připomínku ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky (veřejná vyhláška je doručena patnáctým dnem jejího vyvěšení na úřední desce obce). K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Připomínky budou uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Změna č. 1 ÚP Ohrazenice - návrh zadání

 Počet zobrazení: 3244 | Aktualizováno: 24. 12. 2009