Ohrazenice

0 0 0

Územní plán Ohrazenice – zveřejnění údajů

Odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Ohrazenice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Územní plán Ohrazenice.

Datum vydání územního plánu je 8. 7. 2008, nabytí účinnosti dne 30. 7. 2008.

Projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka, ČKA 00 256

Územní plán je k nahlédnutí- na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I- na Úřadu městyse Jince, stavebním úřadu, Čs. dělostřelců 172, 262 23 Jince- na KÚ Stč. kraje, odboru územního a stavebního řízení, Zborovská 11, 150 21 Praha 5- na Obci Ohrazenice, 262 46 Ohrazenice

Dokladová dokumentace z pořizování územního plánu je k nahlédnutí na MÚ Příbram, odboru KRM, Tyršova 108, 261 01 Příbram I.

Toto zveřejnění údajů je činěno v souladu s § 165 odst. 2 stavebního zákona.


 

Změna č. 1 Územního plánu Ohrazenice - nedokončena


 

Změna č. 2 Územního plánu Ohrazenice

MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování, pořídil na žádost obce Ohrazenice dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Změnu č. 2 Územního plánu Ohrazenice (změna).

V souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejňujeme následující:

1/ Zastupitelstvo obce Ohrazenice dne 23.03.2021 usn. č. 1/2021 vydalo Změnu č. 2 Územního plánu Ohrazenice (změna), jejímž projektantem je Ing. arch. Ivan Plicka , ČKA 00 256. Změna je účinná ke dni 07.04.2021.

 2/ Změna č. 2 je k nahlédnutí na těchto místech:
-  OÚ Ohrazenice
-  KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
- ww.pribram.eu (níže)

3/ Úplné znění Územního plánu Ohrazenice po Změně č. 2 je k nahlédnutí na těchto místech:
- OÚ Ohrazenice
- MěÚ Příbram, odbor Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování
- KÚ Stč. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu
- Stavební úřad Jince
- www.pribram.eu (níže)

4/ Doklady o pořízení změny jsou k nahlédnutí na MěÚ Příbram, odboru Stavební úřad a územní plánování, odd. územního plánování.

Změna - textová část
Změna - srovnávací text
Změna - výkres základního členění
Změna - hlavní výkres
Změna - koordinační výkres
Změna - výkres záborů ZPF

Úplné znění - textová část
Úplné znění - výkres základního členění
Úplné znění - hlavní výkres
Úplné znění - koordinační výkres

 

 Počet zobrazení: 6978 | Aktualizováno: 24. 12. 2009