Věšín

0 0 0

 

ÚZEMNÍ PLÁN VĚŠÍN

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VĚŠÍN včetně VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Věšín Územní plán Věšín (dále jen „ÚP“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 stavebního zákona konání řízení o ÚP, jehož součástí je veřejné projednání návrhu ÚP včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

To se uskuteční ve čtvrtek dne 08.10.2020 v 10:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh ÚP vystavit na úřední desce. Proto je návrh ÚP veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (níže). Další místa, kde je možno do návrhu ÚP nahlédnout, jsou OÚ Věšín a MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu ÚP připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu ÚP námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanovisko k částem řešení ÚP, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny, a to do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Stanoviska, připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I, ID 2ebbrqu. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

 

ÚP Věšín - návrh - text
ÚP Věšín - návrh - výkres základního členění
ÚP Věšín - návrh - hlavní výkres
ÚP Věšín - návrh - výkres VPS, VPO
ÚP Věšín - návrh - výkres širších vztahů
ÚP Věšín - návrh - výkres ZPF
ÚP Věšín - návrh - koordinační výkres
ÚP Věšín - udržitelný rozvoj území (vč. SEA)
ÚP Věšín - NATURA 2000

 Počet zobrazení: 4823 | Aktualizováno: 19. 07. 2016