Zduchovice

0 0 0

 

Územní studie veřejného prostranství Zduchovice

Územní studie byla pořízena za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772

Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - text
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - přehledná situace
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - A
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - B
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - C
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - D
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - E
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - F
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - G


 

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDUCHOVICE

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDUCHOVICE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Zduchovice Změnu č. 1 Územního plánu Zduchovice (dále jen „změna“).

Pořizovatel oznamuje v souladu s § 52 a § 53 odst. 2 stavebního zákona konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny. To se uskuteční dne 07.04.2022 v 9:00 hodin v kanceláři pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh změny vystavit na úřední desce. Proto je návrh změny veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (níže). Další místa, kde je možno do návrhu změny nahlédnout, jsou OÚ Zduchovice a MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanovisko k návrhu změny do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání.

Opakované veřejné projednání návrhu změny se týká pouze rozsahu provedených úprav, tzn. připomínky, námitky a stanoviska budou směřovat pouze k provedeným úpravám návrhu změny, které jsou důvodem jejího opakovaného veřejného projednání. Těmito úpravami je následující:

1/ Jsou kompletně vypuštěny veškeré plochy s funkčním využitím „LSO – lesní obora“.

2/ Do funkčního využití  ploch „ZL – lesy“ jsou z důvodu veřejného zájmu na zajištění prostupnosti krajiny, celistvosti nezastavěné volné krajiny, zamezení nežádoucího nadřazení mimoprodukčních funkcí lesa oproti funkcím produkčním a neoprávněného omezení vstupů do lesů jako nepřípustné uvedeny veškeré stavby oplocení s výjimkou staveb týkajících se zabezpečovacích prvků starých důlních děl ve smyslu § 35 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění.

 Stanoviska, připomínky a námitky budou v uvedených termínech uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.


Z1 ÚP Zduchovice - návrh - textová část - výrok
Z1 ÚP Zduchovice - návrh - textová část - odůvodnění
Z1 ÚP Zduchovice - návrh - srovnávací text
Z1 ÚP Zduchovice - návrh - výkres základního členění
Z1 ÚP Zduchovice - návrh - hlavní výkres
Z1 ÚP Zduchovice - návrh - výkres VPS, VPO
Z1 ÚP Zduchovice - návrh - koordinační výkres
Z1 ÚP Zduchovice - návrh - výkres ZPF
Z1 ÚP Zduchovice - návrh - výkres širších vztahů

Odůvodnění - příloha č. 1
Odůvodnění - příloha č. 2
Odůvodnění - příloha č. 3

 

 

 Počet zobrazení: 2742 | Aktualizováno: 15. 06. 2018