Zduchovice

0 0 0

 

Územní studie veřejného prostranství Zduchovice

Územní studie byla pořízena za podpory Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu „Územní studie pro obce ve správním obvodu ORP Příbram“ reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004772

Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - text
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - přehledná situace
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - A
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - B
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - C
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - D
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - E
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - F
Územní studie veřejného prostranství Zduchovice - grafika - G


 

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDUCHOVICE

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDUCHOVICE

MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, pořizuje na žádost obce Zduchovice Změnu č. 1 Územního plánu Zduchovice (dále jen „změna“).

V souladu s § 55b stavebního zákona pořizovatel oznamuje konání veřejného projednání návrhu změny, které se uskuteční dne 24.01.2019 v  9:00 hodin v kanceláři MěÚ Příbram, Na Příkopech 105, 261 01 Příbram I.

Vzhledem k rozsahu je fyzicky nemožné celý návrh změny vystavit na úřední desce. Proto je návrh změny veřejně k nahlédnutí na webu www.pribram.eu (městský úřad – odbory MěÚ – Stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce ORP Příbram – Zduchovice). Další místa, kde je možno do návrhu změny nahlédnout, jsou OÚ Zduchovice a MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování.

Každý může uplatnit k návrhu změny připomínku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání (§ 55b odst. 2 stavebního zákona).

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit k návrhu změny námitku ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V námitce musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a musí být vymezeno území dotčené námitkou (§ 55b odst. 2, § 52 odst. 2 stavebního zákona).

Připomínky a námitky budou v uvedeném termínu uplatněny písemnou formou na adresu pořizovatele, tzn. MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování, oddělení územního plánování, Tyršova 108, 261 19 Příbram I. K později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Z1 ÚP Zduchovice - návrh - koordinační výkres
Z1 ÚP Zduchovice - návrh - textová část - výrok
Z1 ÚP Zduchovice - návrh - textová část - odůvodnění

 Počet zobrazení: 1939 | Aktualizováno: 15. 06. 2018