Obecný stavební úřad - územní a stavební řízení

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

Na Příkopech 105, Příbram I

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

5 0 5

Nejčastěji zde hledáte:

https://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad/uzemni-a-stavebni-rizeni.html#FRMFormuláře ke staženíhttps://pribram.eu/otazky-a-odpovedi/stavebni-zalezitosti.htmlOtázky a odpovědiInformace ke stavebnímu řízeníInformace k územnímu řízeníhttps://pribram.eu/mestsky-urad/odbory-meu/stavebni-urad/uzemni-a-stavebni-rizeni.html#rozdeleni-pracovnikuRozdělení území podle pracovníků

Obecný stavební úřad je pověřen výkonem státní správy podle zákona č.  183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/ a  jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících právních předpisů,  např.č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,č. 499/2006 Sb., o  dokumentaci staveb,č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání  území,č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

Svoji činnost vykonává v tomto správním obvodě: Příbram (Příbram I – IX, Brod, Bytíz, Jerusalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice, zahr. kolonie Baník, zahr. kolonie Hatě I - III), Bohutín, Bohutín-Havírna, Bohutín-Tisová, Bohutín-Vysoká Pec, Dlouhá Lhota, Dubno, Drásov, Dubenec, Háje, Kotenčice, Láz, Lhota u Příbramě, Modřovice, Narysov, Občov, Obecnice, Obory, Oseč, Podlesí, Suchodol, Suchodol-Liha, Trhové Dušníky, Třebsko, Višňová, Vysoká u Příbramě. (Rozdělení území podle pracovníků najdete níže na této stránce)

Architekt města - zajišťuje konzultační služby pro občany, stavebníky a projektanty staveb ve správním území města Příbram.

Informace

Některé žádosti a oznámení se podávají na formulářích, které najdete v dolní části této stránky.

V případě, že v přehledu formulářů nenajdete ten odpovídající Vašemu záměru,
pak pro podání žádosti k takovému záměru není předepsána forma.
Přesto musí žádost nebo podání splňovat obsahové náležitosti,
dané v § 37 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělení území podle pracovníků

Upozorňujeme, že, zejména, v rámci města Příbram se jeho správní obvody ne vždy kryjí s hranicemi katastrálních území, a tak, například, katastrální území Březové Hory zasahuje do obvodů Příbram IV, V, VI, VII, VIII.

Území                                                                              Pracovník 

Příbram I, Dlouhá Lhota,                                                Ing. Milan Křivánek tel. 318 402 466
Kozičín, Podlesí                                                              e-mail: milan.krivanek@pribram.eu

Příbram II, Modřovice                                                     Ing. Jana Bártová tel. 318 402 462
Bohutín - Havírna, - Tisová, - Vysoká Pec                       e-mail: jana.bartova@pribram.eu    

Příbram III, zahr. kolonie Hatě I-III,                                 Jan Hříbal, DiS. tel. 318 402 463
Obecnice, Oseč                                                              e-mail: jan.hribal@pribram.eu

Příbram IV, zahr. kolonie Baník,                                     Ing. Dana Buchalová tel. 318 402 468
Kotenčice, Láz, Obory                                                     e-mail: dana.buchalova@pribram.eu

Příbram V - Zdaboř, Háje,                                                 Ing. Vladimír Kuba tel. 318 402 469
Jerusalém, Jesenice,                                                       e-mail: vladimir.kuba@pribram.eu
Trhové Dušníky                   

Příbram VI – Březové Hory,                                           Hana Kunová tel. 318 402 471
Drásov, Žežice                                                                e-mail: hana.kunova@pribram.eu

Příbram VII, Lazec, Orlov,                                              Ing. Marie Matulová  tel. 318 402 464 
Višňová, Vysoká u Příbramě, Zavržice                         e-mail: marie.matulova@pribram.eu

Příbram VIII, Bytíz, Lhota u Příbramě,                            Ing. Petr Nováček tel. 318 402 470
Občov, Suchodol - Líha, Brod (vč. zahr. kol.)                 e-mail: petr.novacek@pribram.eu

Příbram IX, Dubenec, Dubno                                          Ing. Petra Řeháková tel. 318 402 467
Narysov, Třebsko                                                            e-mail: petra.rehakova@pribram.eu
popis

Formuláře žádostí a oznámení ke stažení

Územní

Stavební

Užívání

Další typy

Popis činností

Provádí zejména následující činnosti

 • vydává územně plánovací informaci
 • o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
 • o podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
 • vydává územní rozhodnutí jako
 • rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 • rozhodnutí o změně využití území
 • rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 • rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • rozhodnutí o ochranném pásmu
 • vydává územní souhlas
 • vydává souhlas s ohlášením staveb a posuzuje je
 • vydává stavební povolení
 • vydává rozhodnutí o změně stavby před dokončením
 • vydává rozhodnutí o změně užívání stavby nebo její části
 • vykonává kontrolní prohlídky rozestavěných staveb
 • vydává kolaudační souhlas, povoluje předčasné užívání stavby
 • vydává rozhodnutí o zkušebním provozu
 • povoluje odstranění stavby
 • vede vyvlastňovací řízení podle zákona č. 184/2006 Sb.
 • jiné činnosti podle stavebního zákona

Umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak.

Územní rozhodnutí je

 •  rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“)
 • rozhodnutí o změně využití území
 • rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 •  rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 • rozhodnutí o ochranném pásmu

Stavební úřad rozhodne o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení, jestliže
a) záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
b) záměr nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí,
c) žádost je doložena závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů,
d) žádost je doložena souhlasem účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, jež jsou předmětem územního řízení nebo mají společnou hranici s těmito pozemky; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Zjednodušené územní řízení nelze spojit se stavebním řízením.

Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. zavedl poskytování územně plánovací informace podle § 21 odst. 1 jako předběžnou informaci o podmínkách
a) využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
b) vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
c) vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.

Územně plánovací informaci podle § 21 odst. 1, vydává mj. také oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve věcech stavebního řádu upravuje zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání staveb, změny v jejich užívání, odstraňování staveb, výkon státního dozoru, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, povinnosti a odpovědnost při přípravě a provádění staveb tj. stavebníka a vlastníka stavby a zařízení, stavbyvedoucího a stavebního dozoru, pravomoci stavebních úřadů. Stavební zákon včetně prováděcích předpisů dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, vstupy na pozemky a do staveb, pořádkovou pokutu, pokuty a sankce a některé další věci související s touto právní úpravou.

Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, jsou uvedeny v § 103. Také u těchto staveb má stavebník povinnosti, které mu ukládá stavební zákon. Změny staveb uvedených v § 103 odst. 1, při nichž by došlo k překročení jejich parametrů, vyžadují ohlášení nebo stavební povolení.

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací řeší § 104.  Změny staveb uvedených v § 104 odst. 1, při nichž by došlo k překročení jejich parametrů, vyžadují stavební povolení.

Ostatní stavby neuvedené v § 103 a 104, případně jejich změny, vyžadují stavební povolení. Stavbu lze povolit i veřejnoprávní smlouvou, pokud byl dán předem souhlas dotčených orgánů a souhlasy všech účastníků řízení. Tyto stavby lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu, nebo na výzvu stavebního úřadu se nezúčastní kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen. Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může stavební úřad uložit vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost, ačkoli byl k tomu vyzván.

Stavební zákon ukládá povinnosti stavebníkovi, vlastníkovi stavby, zhotoviteli stavby, stavbyvedoucímu, stavebnímu dozoru, autorizovanému inspektorovi.

Za územně plánovací informaci a kolaudační souhlas se správní poplatek nevyměřuje.

Toto je pouze stručný výtah z široké problematiky, kterou řeší stavební zákon a související předpisy. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat písemně, mailem, telefonicky nebo osobně, abychom předešli případným pozdějším nedorozuměním.

Další možností dotazování je využití kapitoly Otázky a odpovědi, které jsou veřejné a jsou vhodné zpravidla k řešení obecných dotazů.Počet zobrazení: 49165 | Aktualizováno: 28. 07. 2021