Podklady k 11. zasedání ZM dne 26.10.2015

0 0 0

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
    b) Schválení programu jednání
    c) Informace rady města

2. Strategický plán sociálního začleňování města Příbram pro období 2015-2018, dokument 1, dokument 2, dokument 3

3. Zpráva o plnění usnesení ZM za období od 01.01.2015 do 30.06.2015 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument

4. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 110 a kanalizačního řadu PVC DN 300 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú.  Příbram v Příbrami IX - Fantova louka, dokument

5. Petice „Využití prostoru zrušené výtopny v Příbrami IV, Čs. armády čp. 176“, dokument

6. Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Příbram občanským sdružením a veřejně prospěšným organizacím působícím na poli požární ochrany v roce 2015, dokument

7. Žádost o individuální dotaci (Nadace Chci pomoci), dokument

8. Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram), dokument

9. Žádost o individuální dotaci (SK Sporting Příbram), dokument

10. Žádost o individuální dotaci (SK TRI klub Příbram), dokument

11. Žádost o individuální dotaci (Tělocvičná jednota SOKOL Příbram), dokument

12. Výzva rodičů žáků ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 pro zastupitele města Příbram, dokument

13. Žádost občanského sdružení FIT senior Příbram o finanční příspěvek na akci FIT senior víkend 2015, dokument

14. Projednání otázky těžby a úpravy kamene na odvalu šachty č. 15, dokument

15. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Příbram, dokument

16. Výkup pozemku p. č 262/4 v k. ú. Kozičín od ČR ÚZSVM, Praha, dokument

17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky, dokument

18. Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou, dokument

19. Žádost o prodej pozemku p. č. 150/1 v katastrálním území Lazec, dokument

20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 208/1 o vým. cca 52 m2 a části pozemku p. č. 208/8 o vým. cca 15 m2 v katastrálním území Orlov, dokument

21. Majetkoprávní vztahy – lokalita garáží v ul. Rožmitálská, k. ú. Březové Hory, dokument

22. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení, které se bude týkat uznání vzniku přestavku, dokument

23. Záměr výkupu pozemku p. č. 595/10 v k. ú. Trhové Dušníky vč. úhrady za bezesmluvní užívání pozemku, dokument

24. Žádost o snížení kupní ceny za pozemek p. č. 4208/4 v katastrálním území Příbram, dokument

25. Žádost o prodej, případně pronájem části pozemku p. č. 4748 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Příbram, dokument

26. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 794/2014/ZM ze dne 06.05.2014
a narovnání majetkoprávních vztahů vydržením, dokument

27. Žádost o vyjádření k možnosti odkoupení pozemku p. č. 790/3 v k. ú. Lazec, dokument

28. Žádost o prodej pozemků v majetku města Příbram v k. ú. Příbram, dokument

29. Návrh na revokaci bodu I usnesení zastupitelstva města č. 31/2014/ZM ze dne 15.12.2014, dokument

30. Žádost o prodej pozemku p. č. 2830/2 v k. ú. Příbram, dokument

31. Informace o pořízení úpravy Územního plánu města Příbram, dokument

32. Ukončení pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Příbram, dokument

33. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram, dokument

34. Různé

35. Diskuse, interpelace, závěr 

 Počet zobrazení: 5822 | Aktualizováno: 22. 10. 2015