Podklady k 16. zasedání ZM Příbram dne 21. 3. 2016

0 0 0

Program: 

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů

1. b) Schválení programu jednání

1. c) Informace rady města

2. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2016, dokument

3. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2015 do 31.12.2015 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument

4. I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2016, návrh Komise fondu oprav a modernizace, dokument

5. Návrh na vyhlášení II. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2016, dokument

6. Žádost obce Třebsko o prominutí doplatku podílu na neinvestičních výdajích ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, dokument

7. Žádost o dotaci (OA a VOŠ Příbram), dokument

8. Žádost o dotaci, dokument

9. Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2016 v oblasti sociální a v oblasti zdravotnictví, dokument

10. Poskytnutí dotací na r. 2016 – spolkům - sborům dobrovolných hasičů na úseku požární ochrany, dokument

11. Vyřazení nadbytečné dýchací techniky v užívání JSDHO Příbram – Březové Hory a její převod zájemcům z řad obcí ORP Příbram, dokument

12. Návrh na prodej nemovitostí v ul. Březnická v Příbrami IV jako celku, dokument

13. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 369/2016/ZM ze dne 18.01.2016, dokument

14. Žádost České pošty o odkoupení jednotky č. 305/101 v Příbrami VII/301-305, dokument

15. Podklady pro rozhodování o případném převodu nástavbových bytů do vlastnictví nájemců v Příbrami III – Dlouhá, Milínská ul., dokument

16. Žádost o prodej pozemku p. č. 952/5 a spoluvlastnického podílu o velikosti 5/9 na rozestavěné budově stojící na pozemcích p. č. 948/4, p. č. 951/3 a p. č. 952/5, vše k. ú. Příbram, dokument

17. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 648/6 o výměře cca 19 m2 z celkové výměry 6745 m2 v katastrálním území Příbram, dokument

18. Žádost o prodej pozemku p. č. 2863/35 v k. ú. Příbram, dokument

19.  Žádost o projednání situace týkající se snahy o prodej zahrádky na části pozemku p. č. 4172/220 v k. ú. Příbram z majetku města, dokument

20. Žádost o prodej pozemku p. č. 348/1 v k. ú. Liha, dokument

21. Žádost o prodej části pozemku p. č. 602/1 o výměre cca 63 m2 z celkové výměry 5833 m2 v katastrálním území Březové Hory, dokument

22. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Praha, dokument

23. Nabídka na odkoupení pozemků p. č.  3069/1, p. č. 3070 a p. č. 3071 v k. ú. Příbram, dokument

24. Žádost o prodej pozemku p. č. 222 v k. ú. Žežice, dokument

25.    Různé

26.    Diskuse, interpelace, závěr 

 Počet zobrazení: 4376 | Aktualizováno: 11. 03. 2016