Podklady k 16. zasedání ZM Příbram dne 18. 5. 2020

0 0 0

 

Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Příbram,
které se koná dne 18. května 2020 od 16.00 hod. v Estrádním sále v budově Divadla A. Dvořáka Příbram, Příbram VII, Legionářů 400


 
Program: 
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2. Výběr generálního dodavatele – rekonstrukce aquaparku Příbram – další postup, dokument
3.  Vyklizení pozemků – plechová garáž – další postup, dokument
4.  Návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dokument
5.  Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2020, dokument
6.  Návrh na úpravu rozpisu rozpočtu města na rok 2020, dokument
7.  Rezignace na funkci předsedkyně a členky Osadního výboru Bytíz, dokument
8. Finanční výbor města Příbram – volba předsedy a člena, dokument
9. Poskytnutí dotací na úseku požární ochrany pro rok 2020 spolkům – sborům dobrovolných hasičů, dokument
10. Dotace 2020 – Životní prostředí, dokument, dokument 2
11. Dotace 2020 – oblast zdravotnictví, dokument, dokument 2
12. Dotace 2020 – oblast sociální, dokument, dokument 2
13. Dotace 2020 – Výchova a vzdělávání, dokument, dokument 2
14. Dotace 2020 – Kulturní aktivity, dokument, dokument 2
15. Dotace 2020 – Památky místního významu, dokument, dokument 2
16. Dotace 2020 – Zahraniční a meziobecní spolupráce, dokument, dokument 2
17. Dotace 2020 – Jednorázové sportovní akce, dokument
18. Dotace 2020 – Vrcholový sport, dokument, dokument 2
19. Dotace 2020 – Reprezentant ČR, dokument, dokument 2
20. Dotace 2020 – Činnost sportovních organizací, dokument, dokument 2, dokument 3
21.  Výkup části pozemku p. č. 2242 o výměře 433 m2 z celkové výměry 1004 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
22. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4219/159 v katastrálním území Příbram s podmínkou zřízení věcného práva, dokument
23. Žádost o prodej, případně pronájem částí pozemků p. č. 604/1, p. č. 604/4 a p. č. 604/6, vše v k. ú. Březové Hory, dokument
24. Žádost o prodej pozemku p. č. 4508/2 v katastrálním území Příbram, dokument
25. Žádost o prodej části pozemku p. č. 179/30 o výměře 110 m2 z celkové výměry 16699 m2 v katastrální území Příbram, dokument
26. Záměr výkupu pozemku p. č. 2807/4 v katastrálním území Příbram, dokument
27. Žádost o prodej části pozemku p. č. 3812/51 a části pozemku p. č. 3860/3, oba v k. ú. Příbram, dokument
28. 1) Návrh na částečnou revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 595/2016/ZM ze dne 14.11.2016, 2) Žádost o prodej pozemků v katastrálním území Březové Hory, dokument 
29. Žádost o prodej tří různých částí z pozemku p. č. 16 v katastrálním území Březové Hory, dokument
30. Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení, dokument
31. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2020 do 31.03.2020 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument 
32. Odměňování členů výborů zastupitelstva města, komisí rady města a členů osadních výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dokument
33. Akční plán 2020 – 2021, dokument
34. Žádost o prominutí odvodu, dokument 
35. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Příbram 2020, dokument
36. Informace o nové výši nevymahatelných, resp. promlčených pohledávek tzv. starých dlužníků MěRK k 31.07.2019, určených k odpisu, dokument
37. Snížení odměn neuvolněných členů zastupitelstva města, dokument
38. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM Příbram za rok 2019, dokument 
39. Různé
40. Diskuse, interpelace, závěr 

Mgr. Jan Konvalinka, starostaPočet zobrazení: 3126 | Aktualizováno: 05. 06. 2020