Podklady k 22. zasedání ZM Příbram dne 14. 11. 2016

0 0 0

Program: 

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Rekonstrukce Aquaparku Příbram – studie a provozně ekonomická analýza, dokument
3) Návrh obecně závazné vyhlášky o zrušení OZV č. 9/2005 – reklamy, dokument
4) Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 200 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Orlov, dokument
5) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2017, dokument
6) Schválení Dodatku č. 3/2016 ke Smlouvě o pronájmu a komplexním provozování infrastrukturního majetku města Příbram (smlouva uzavřena dne 13.02.2004), ve znění dodatků č. 1 – 2, dokument
7) Obecně závazná vyhláška města Příbram, kterou se vydává Požární řád města Příbram, dokument
8) Zpráva o zajištění bezpečnosti provozu na SZM Příbram – zimní stadion, dokument
9) Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokument 5, dokument 6
10) Žádost o individuální dotaci CK Příbram, z. s., dokument
11) Výkup podílu ve výši id. ½ pozemku p. č. 2333/123 v k. ú. Příbram, dokument
12) Žádost o prodej částí dvou pozemků a o zřízení věcného břemene v k. ú. Březové Hory, dokument
13) Žádost o prodej pozemků v k. ú.  Březové Hory – p. č. st. 422/1, p. č. st. 1989, p. č. 185/9
a p. č. 651/5, dokument
14) Žádost o prodej pozemku p. č. 3621/14, k. ú. Příbram, dokument
15) Žádost o prodej pozemku p. č. 3637/130 a částí pozemků p. č. 3637/129, p. č. 3637/139, p. č. 3637/141, to vše v k. ú. Příbram, dokument
16) Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 621/12,
k. ú.  Příbram, dokument 
17) Návrh na uzavření dodatku č. 6 nájemní smlouvy ze dne 27.03.1995, dokument
18) Žádost o prodej pozemku p. č. 4233/51 v k. ú. Příbram, dokument
19) Žádost o prodej části pozemku p. č. 95/33 o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 1138 m2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
20) Žádost o prodej části pozemku p. č. 626/1 o výměře 13 m2 z celkové výměry 939 m2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
21) Sepsání souhlasného prohlášení – nabytí vlastnického práva vydržením k části pozemku
p. č. 4661 v k. ú. Příbram, dokument
22) Žádost o prodej budovy č. p. 186 v Příbrami I, Hálkova ul., stojící na pozemcích p. č. 655/1, 655/2 a 655/3, včetně pozemků p. č. 655/1, p. č. 655/3 a spoluvlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 655/2, vše v k. ú. Příbram, dokument
23) Různé
24) Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 5213 | Aktualizováno: 07. 11. 2016