Podklady k 26. zasedání ZM Příbram dne 27. 3. 2017

0 0 0

P o z v á n k a

na 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 27. března 2017 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:
1) a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Změna a doplnění Statutu Fondu pozemků města Příbram zřízeného ke dni 01.07.2016, dokument
3) Žádost o schválení nabytí majetku do vlastnictví příspěvkových organizací, dokument
4) Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2017 v oblasti výchovy a vzdělávání, dokument
5) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Dobrovolní hasiči, dokument
6) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Životní prostředí, dokument
7) Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Příbram, dokument
8) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – oblast zdravotnictví, dokument
9) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – oblast sociální, dokument
10) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Kulturní aktivity, dokument
11) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Památky místního významu, dokument
12) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – Zahraniční vztahy, dokument
13) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – vrcholový a výkonnostní sport, dokument
14) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – jednorázové sportovní akce, dokument
15) Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – činnost sportovních organizací, dokument
16) Hudební festival Antonína Dvořáka - informace, dokument
17) Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 90, dešťové kanalizace DN 250, DN 300, kanalizačního splaškového řadu DN 300 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Zdaboř od zástupce investora, dokument 
18) Žádost o prodej pozemků p. č. 211/1 a p. č. 213/2, oba v k. ú. Příbram, dokument
19) Návrh na výkup spoluvlastnických podílů z celku pozemků p. č. 2333/131 a p. č. 3183/16, oba v k. ú. Příbram, dokument
20) Nabídka na odkoupení pozemků p. č. 9/23, p. č. 734/26, p. č. 734/27, p. č. 736/8, p. č. 745/4,
p. č. 746/3, p. č. 747/25 a p. č. 748/3, vše v k. ú. Lazec, dokument
21) Žádost o prodej pozemku p. č.. 988/6 v k. ú. Příbram, dokument
22) Výkup pozemku p č. 621/12 v k. ú. Příbram, dokument
23) Návrh na výkup částí pozemků p. č. 521/187, p č. 521/210 a p. č. 521/223, vše v k. ú. Březové Hory, dokument
24) Nabídka převodu pozemků včetně infrastruktury v k. ú. Březové Hory do majetku města Příbram, dokument
25) Žádost o prodej pozemku p. č. 183/2 v katastrálním území Březové Hory, dokument
26) Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1816/4 v katastrálním území Březové Hory, dokument
27) Prodej části pozemku p. č. 2642/2 o výměře 23 m2 z celkové výměry 90 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
28) Darování pozemků p. č. 2248 a p. č. 2253/1 v katastrální území Příbram, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje, dokument
29) Záměr prodej části pozemku p. č. 24 v k. ú. Žežice, dokument
30) Žádost o prodej pozemku p. č. 105/3, případně jeho části o vým. cca 76 m2 v katastrálním území Žežice, dokument
31) Návrh na uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy ze dne 25.02.2016, dokument
32) Různé
33) Diskuse, interpelace, závěr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet zobrazení: 4901 | Aktualizováno: 17. 03. 2017