Podklady k 28. zasedání ZM Příbram dne 22. 5. 2017

0 0 0

P o z v á n k a

na 28. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 22. května 2017 od 16.00 h v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program: 
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů 
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na Příbramsku, dokument
3) Otázka případného prodeje distribučních sítí tepla a teplé vody větví Zdaboř a Ryneček napojených na centrální zdroj tepla, dokument
4) Informace o odstoupení pana Marka Bílka z funkce člena OV Orlov a návrh na jmenování nového člena pana Pavla Nováčka, dokument
5) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2017 do 31.03.2017 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
6) Návrh změny Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, dokument 
7) Žádost o individuální dotaci (38. ročník Rally Příbram), dokument
8) Žádost o prominutí penále (Plavecký klub Příbram), dokument
9) Žádost o individuální dotaci 2017 (Spolek Prokop Příbram 2017), dokument
10) Žádost o finanční příspěvek (Společně, o.p.s.), dokument
11) Žádost o prodej pozemku p. č. 36/3 v k. ú. Kozičín, dokument
12) Žádost o prodej části pozemku p. č. st. 400/81 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 66 m2
a pozemku p. č. 448/3 v k. ú. Březové Hory, dokument
13) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 86 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
14) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 83 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
15) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 89 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
16) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2725/3 o výměře 125 m2 z celkové výměry 130 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
17) Žádost o prodej pozemku p. č. st. 1677 v katastrálním území Březové Hory, dokument
18) Různé
19) Diskuse, interpelace, závěr 

 Počet zobrazení: 3530 | Aktualizováno: 15. 05. 2017