Podklady k 31. zasedání ZM Příbram dne 16. 10. 2017

0 0 0

 

Pozvánka na 31. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 16. října 2017 od 16.00 h v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1c) Informace rady města
2) Žádost dopravce, společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., o navýšení doplatku na jeden ujetý kilometr MHD Příbram, dokument
3) Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2017, dokument
4) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.04.2017 do 30.06.2017 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
5) Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020, dokument
6) Pořízení osobních automobilů – 2. dílčí část – Leasing nového osobního automobilu OSPOD, dokument
7) Změna stanov Svazku obcí Podbrdského regionu - návrh, dokument
8) Dar pro Dětskou odbornou léčebnu Ch. G. Masarykové v Bukovanech, dokument
9) Návrh na zrušení věcného břemene užívání 1. nadzemního podlaží budovy č. p. 102 v Příbrami I, dokument
10) Žádost o prodej části pozemku p. č. 601 v k. ú.  Lazec a části pozemku p. č. 612 v k. ú. Březové Hory, dokument
11) Žádost o prodej pozemku p. č. 41/7 v k. ú. Březové Hory, dokument
12) Žádosti o prodej pozemku p. č. 3613/1 v k. ú. Příbram, dokument 
13) Žádost o prodej pozemku p. č. 2738/1 v k. ú. Příbram, dokument
14) Návrh na schválení záměru bezúplatného nabytí částí pozemků p. č. st. 58/7, p. č. 592/5,
p. č. 593/1, p. č. 594/4 a pozemku p. č. 593/2, vše v k. ú. Březové Hory, do majetku města, dokument 
15) Nabídka na odkoupení pozemků v k. ú. Zalužany, dokument
16) Žádost o prodej pozemků p. č. 55, 56 a 57, vše v k. ú. Lazec, dokument
17) 1) Revokace bodu 3 usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 371/2016/ZM ze dne 18.01.2016 a návrh na prodej části pozemku p. č. 1023/1 o výměře 11 m2 v k. ú. Příbram 2) částečná revokace bodů 2, 4 a 5  usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 371/2016/ZM ze dne 18.01.2016, dokument
18) Výzva k uznání vzniku vlastnického práva vydržením pozemku p. č. 2642/2 v k. ú. Příbram, dokument
19) Návrh na změnu v usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 796/2014/ZM ze dne 06.05.2014, dokument
20) Žádost o prodej pozemku p. č. st. 400/78 v katastrálním území Březové Hory, dokument
21) Žádost o prodej dvou částí pozemku p. č. 179/30 o výměře 175 m2 z celkové výměry 16764 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
22) Prodej části pozemku p. č. 12 o výměře cca 350 m2 a části pozemku p. č. 13 o výměře cca
230 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
23) Výkup pozemku p. č. 177/4 v katastrálním území Žežice, dokument
24) Návrh směny části pozemku p. č. 515/165 o výměře 5 m2 za část pozemku p. č. 121/1 o výměře cca 5 m2, oba v katastrálním území Březové Hory, dokument
25) Žádost o prodej části pozemku p. č. 234/1 v katastrálním území Žežice, dokument
26) Žádost o směnu pozemků v katastrálním území Příbram, dokument
27) Návrh na změnu v usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 666/2017/ZM ze dne 20.02.2017, dokument
28) Žádost o prodej pozemku p. č. 4538 v k. ú. Příbram, dokument
29) Různé
30) Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 3890 | Aktualizováno: 06. 10. 2017