Podklady k 9. zasedání ZM dne 29.06.2015

0 0 0

1.      a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
         b) Schválení programu jednání
         c) Informace rady města

2.      Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2015, dokument

3.      Návrh na vyhlášení 2. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2015, dokument

4.      Návrh OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, dokument

5.      Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 757/2014/ZM ze dne 03.03.2014, dokument

6.      Osadní výbory města Příbram – volba členů a předsedy, dokument

7.      Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2014 do 31.12.2014 a nesplněná usnesení za minulé období, dokument

8.      Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce města Příbram, dokument

9.      Návrh na rozdělení finanční podpory pro rok 2015 dle Pravidel č. 1/2014 pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Příbram v oblasti: Zahraničí, dokument

10.    Žádost o individuální dotaci (1. FK Příbram, občanské sdružení), dokument

11.    Projednání návštěvního řádu stadionu 1. FK Příbram, dokument 1, dokument 2

12.    Návrh plánu práce kontrolního výboru na  2. pololetí 2015, dokument

13.    Pojmenování ulice vedoucí od křižovatky silnice I/118 s ulicí K Mýtu v Příbrami II až na konec katastrálního území Příbram názvem - „Hájecká“, dokument

14.    Pojmenování ulice v lokalitě u nového sběrného dvora a čističky odpadních vod v Příbrami I názvem – „Mlynářská“, dokument

15.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 559 o výměře cca 2 m2 v k. ú. Lazec, dokument

16.    Žádost o prodej pozemku p. č. 74/8 v k. ú. Příbram, dokument

17.    Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 515/23 v k. ú. Březové Hory, dokument

18.    Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1106/34, o výměře cca 13 m2 a části pozemku p. č. 1106/37, o výměře cca 18 m2, oba k. ú. Příbram, dokument

19.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 325/1 o výměře cca 318 m2 z celkové výměry 161 190 m2 v k. ú. Liha, dokument

20.    Žádost o prodej části pozemku p. č. st. 1792 o výměře cca 75 m2  z celkové výměry 937 m2 v k. ú. Březové Hory, dokument

21.    Výkup pozemku p. č. 369/84 v katastrálním území Žežice, dokument

22.    1) Návrh na částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. 245/2011/ZM ze dne 03.10.2011, 2) Převod pozemků v katastrálním území Příbram od ČR ÚZSVM, dokument

23.    Prodej pozemku p. č. 685/2 v katastrálním území Háje u Příbramě, dokument

24.    Výkup pozemků p. č. 10/21, p. č. 10/17 a p. č. 3204/17 v katastrálním území Příbram, dokument

25.    Žádost o prodej pozemku p. č. 2104/60 v k. ú. Příbram, dokument

26.    Nabídka bezúplatného převodu pozemků p. č. 1376/74 a p. č. 1376/76 v katastrálním území Příbram, dokument

27.    Požadavek na placení nájemného před následným možným odkupem ideálních částí pozemků p. č. 2774/4 a p. č. 2368 v katastrálním území Příbram a nabídka na odkup těchto částí, dokument

28.    Výkup části pozemku p. č. 249/20 o výměře cca 50 m2  v k. ú. Kozičín, dokument

29.    Částečná revokace a doplnění usnesení zastupitelstva města č. 513/2013/ZM ze dne 25.02.2013, dokument

30.    Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Příbram, dokument

31.    Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 763/1, k. ú. Lazec, dokument

32.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 4505/1, k. ú. Příbram a části pozemku p. č. 455/18, k. ú. Březové Hory, dokument

33.    Žádost o prodej či pronájem části pozemku p. č. 1376/2 o výměře cca 92 m2 v k. ú. Příbram, dokument

34.    Žádost o prodej případně propachtování pozemků p. č. 26 a p. č. 28/1 v k. ú. Kozičín, dokument

35.    Výkup části pozemku p. č. 2080/28 o výměře 21 m2 z celkové výměry 1 005 m2 v k. ú. Příbram, dokument

36.    Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 839/2014/ZM ze dne 16.06.2014 a nové projednání bezúplatného převodu pozemků p. č. 467/39 a p. č. 1786/31 v k. ú. Příbram, dokument

37.    Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m2 z celkové výměry 3 177 m2 v k. ú. Trhové Dušníky, dokument

38.    Různé

39.   Diskuse, interpelace, závěr 

 Počet zobrazení: 7291 | Aktualizováno: 18. 06. 2015