Podklady k 24. zasedání ZM Příbram dne 23. 1. 2017

0 0 0

P o z v á n k a

na 24. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 23. ledna 2017 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1) a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1) b) Schválení programu jednání
1) c) Informace rady města
2) Návrh rozpočtového opatření - změny rozpočtu, dokument 1, dokument 2
3) Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014,
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry, dokument
4) Návrhy zřizovacích listin neškolských příspěvkových organizací města Příbram, dokument 1, dokument 2 
5) Návrh na vyhlášení 1. výběrového řízení na poskytování zápůjček z fondu FOM (Fond oprav
a modernizace bytového fondu na území města Příbram) na rok 2017, dokument 
6) Informace o odstoupení pana Jaroslava Hviždě z funkce člena OV Žežice a návrh na jmenování nového člena pana Petra Kasy, dokument
7) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2016 do 31.12.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
8) Rezignace na funkci člena Kontrolního výboru ZM, dokument
9) Změna zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných městem Příbram, dokument
10) Žádost p. Martina Rozmajzla o odprodej bytu č. 16 v Příbrami III, ul. Milínská č. p. 109, dokument
11) Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 759/MěRK/2016, dokument
12) Nabídka úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na koupi pozemku p. č. 447, k. ú. Liha, dokument
13) Souhlasné prohlášení vztahující se ke kupní smlouvě ze dne 10.08.2016 týkající se prodeje pozemku p. č. 4208/4 v katastrálním území Příbram, dokument
14) Žádost o prodej pozemku p. č. 2731/186 v katastrální území Příbram, dokument
15) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 13 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
16) Žádost o prodej části pozemku p. č. 4535/34 o výměře cca 38 m2 z celkové výměry 123 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
17) Žádost o prodej části pozemku p. č. 249/77 o výměře cca 12 m2 z celkové výměry 2460 m2 v k. ú. Kozičín, dokument
18) Žádost o prodej části pozemku p. č. 973 o výměře cca 116 m2 z celkové výměry 459 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
19) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 78 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
20) Žádost o prodej části pozemku p. č. 85/115, pozemku p. č. 85/209 a části pozemku p. č. 79/1 vše v k. ú. Zdaboř, dokument
21) Žádost o prodej pozemku p. č. 4533 v k. ú. Příbram, dokument
22) Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 83 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
23) Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 89 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
24) Žádost o uznání vlastnického práva vydržením části pozemku p. č. 2657/4 o výměře 86 m2 z celkové výměry 337 m2 v katastrálním území Příbram, dokument 
25) Prodej pozemku p. č. 4606/17, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 141 v Příbrami IX, a pozemku p. č. 4606/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 143 v Příbrami IX, vše v k. ú. Příbram, a to jako celku, dokument
26) Různé
27) Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 3997 | Aktualizováno: 16. 01. 2017