Oddělení řidičských průkazů

 

 


 

Vedoucí: Zuzana Sedláčková


 

Popis činnosti oddělení

Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění; nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění; nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění; vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů; vyměňuje řidičské průkazy členských států Evropské unie a některé řidičské průkazy vydané jinými státy; vydává a vyměňuje digitální paměťové karty řidiče; zahajuje řízení, na základě něhož lze rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu; zapisuje údaje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal; vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů; vydává speciální označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu (O5); v registru řidičů provádí záznamy o řidiči dosažených počtech bodů v bodovém hodnocení a o jejich odečtu; projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení; informuje orgán činný v trestním řízení o odevzdání řidičského průkazu držitelem řidičského průkazu, který se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby tohoto podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání a o žádosti o řidičské oprávnění osoby, která se zavázala během zkušební doby tohoto podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání zdržet se řízení motorových vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době osvědčila, nebo o tom, že se má za to, že se osvědčila; zároveň informuje orgán činný v trestním řízení o tom, zda žadatel doložil odbornou způsobilost. Dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyznačuje profesní způsobilost řidiče v řidičském průkazu, případně vydává průkaz profesní způsobilosti řidiči, který není držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou nebo nemá na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu ve věcech taxislužby.

Seznam činností

 

Návody a formuláře ke stažení

Žádost o řidičské oprávnění nebo jeho rozšíření

Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zákaz činnosti

Žádost o vrácení řidičského oprávnění - zdravotní způsobilost

Žádost o vrácení řidičského oprávnění - 12 bodů

Žádost o upuštění od zbytku zákazu činnosti

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Žádost o výpis z bodového systému

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu - O5

Oznámení o zahájení provozování taxislužby na území obce nebo změně taxislužby již provozované

Žádost o zařazení vozidla do evidence taxislužbyPočet zobrazení: 49771 | Aktualizováno: 15. 02. 2021