Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Ochrana přírody

 

Ing. Lada Krnáčová

tel. 318 402 478, e-mail: lada.krnacova@pribram.eu

 

Návody a formuláře ke stažení

 

Informace o životním prostředí v Příbrami a okolí

 

1) Vykonává činnost orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Jedná se především o tyto činnosti:
- zajišťování obecné ochrany přírody;
- povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládání náhradní výsadby a následné péče;
- vedení přehledu o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách;
- vyhlašování památných stromů a jejich ochranných pásem, popř. rušení jejich ochrany;
- registrace významných krajinných prvků;
- vydávání závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků, a to jak ze zákona (lesů, rašelinišť, vodních toků, rybníků, jezer a údolních niv), tak registrovaných;
- vydávání závazného stanoviska k zalesňování a odlesňování pozemků nad 0,5 ha;
- vydávání povolení k rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a kříženců do krajiny;
- stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků;
- přijímání oznámení o kácení dřevin a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin;
- vydávání souhlasu k umísťování a povolování staveb a jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz;
- vyhlašování přechodně chráněných ploch;
- ukládání povinnosti investorům zpracovat biologické hodnocení;
- ukládání podmínek pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nepovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody;
- výkon státního dozoru;
- rozhodování o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládání povinnosti provést přiměřená náhradní opatření;
- ukládání pokut za přestupky a správní delikty dle zákona;
- vymezování a hodnocení místního systému ekologické stability;
- zajišťování zbytkové působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny.

 

2) Zajišťuje agendu náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (zejména vydrou) dle zákona č. 115/2000 Sb.

 

 Počet zobrazení: 4699 | Aktualizováno: 25. 09. 2013