Ochrana přírody

 

Ing. Lada Krnáčová

tel. 318 402 478, e-mail: lada.krnacova@pribram.eu

 

Návody a formuláře ke stažení

 

Informace o životním prostředí v Příbrami a okolí

 

1) Vykonává činnost orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Jedná se především o tyto činnosti:

 • zajišťování obecné ochrany přírody;
 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, ukládání náhradní výsadby a následné péče;
 • vedení přehledu o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách;
 • vyhlašování památných stromů a jejich ochranných pásem, popř. rušení jejich ochrany;
 •  registrace významných krajinných prvků;
 • vydávání závazných stanovisek k zásahům do významných krajinných prvků, a to jak ze zákona (lesů, rašelinišť, vodních toků, rybníků, jezer a údolních niv), tak registrovaných;
 •  vydávání závazného stanoviska k zalesňování a odlesňování pozemků nad 0,5 ha;
 •  vydávání povolení k rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a kříženců do krajiny;
 • stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků;
 • přijímání oznámení o kácení dřevin a rozhodování o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin;
 •  vydávání souhlasu k umísťování a povolování staveb a jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz;
 •  vyhlašování přechodně chráněných ploch;
 • ukládání povinnosti investorům zpracovat biologické hodnocení;
 • ukládání podmínek pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nepovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody;
 • výkon státního dozoru;
 • rozhodování o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládání povinnosti provést přiměřená náhradní opatření;
 •  ukládání pokut za přestupky a správní delikty dle zákona;
 • vymezování a hodnocení místního systému ekologické stability;
 • zajišťování zbytkové působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny.

 

2) Zajišťuje agendu náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (zejména vydrou) dle zákona č. 115/2000 Sb.

 

 Počet zobrazení: 5078 | Aktualizováno: 25. 09. 2013