Podklady k 39. zasedání ZM Příbram dne 18. 6. 2018

0 0 0

 

P o z v á n k a
na 39. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 18. června 2018 od 16.00 h v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
   b) Schválení programu jednání
   c) Informace rady města
2) Dodatek č. 2 k popisu pracovní činnosti – velitelka Městské policie Příbram, dokument
3) Návrh Obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství, dokument
4) Prodej bytové jednotky č. 15 v budově č. p. 102 v Příbrami III (nástavbový byt) nájemci, dokument
5) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022, dokument
6) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.01.2018 do 31.03.2018 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
7) Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2017, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2017 do 31.12.2017, dokument
8) I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram (dále jen „FOZ“) na rok 2018, návrh na poskytnutí doporučených zápůjček, dokument
9) Vydání upraveného Územního plánu Příbram, dokument
10) Spolek Prokop Příbram – individuální dotace, dokument
11) Plán rozvoje sportu města Příbram, dokument
12) Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřská škola Pohádka, dokument
13) Žádost o snížení finanční úhrady za zřízení věcného břemene uložených přípojek splaškové kanalizace a vodovodu přes pozemek p. č. 987 v k. ú. Příbram, dokument
14) Prodej části pozemku p. č. 4540/1 v k. ú Příbram, dokument
15) Žádost o prodej ideálních podílů pozemků p. č. 2634/23, p. č. 2634/25 a p. č. 2634/37, vše v k. ú. Příbram, dokument 
16) 1) Návrh na částečnou revokaci bodu 2) usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 224/2015/ZM  ze dne 29.06.2015; 2) Informace ČR ÚZSVM o prodeji pozemků p. č. 4109/2, p. č. 4121/2 a p. č. 4125/3, vše v k. ú. Příbram, a to formou výběrového řízení s aukcí, dokument
17) 1) Záměr darovat část pozemku p. č. 618/1 o výměře cca 9 m2 a část pozemku p. č. 677/10
o výměře cca 27 m2, oba v katastrálním území Březové Hory; 2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 618/1 o výměře cca 9 m2 a části pozemku p. č. 677/10 o výměře cca 27 m2, oba v katastrálním území Březové Hory, dokument
18) Výkup pozemku p. č. 85/116 včetně stavby komunikace a výkup stavby komunikace na pozemku p. č. 85/197 v katastrálním území Zdaboř, dokument
19) Výkup pozemků p. č. 418/2, p. č. 420 a p. č. 425/1 v k. ú. Liha, dokument 
20) Výkup pozemku p. č. 447 v k. ú. Liha, dokument
21) Žádost o prodej pozemků v k. ú. Jerusalem pro stavbu označenou jako „D4 křižovatka
II/118 – Milín“, dokument
22) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1376/2 v katastrální území Příbram, dokument
23) Žádost o prodej pozemku p. č. 4538 v k. ú. Příbram, dokument
24) Různé
25) Diskuse, interpelace, závěr 

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

 Počet zobrazení: 3061 | Aktualizováno: 11. 06. 2018