Podklady k 14. zasedání ZM Příbram dne 17. 2. 2020

0 0 0


P o z v á n k a

na 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 17. února 2020 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I, nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
b) Schválení programu jednání
c) Informace rady města
2. Výkup pozemků v katastrálních územích Příbram, Lazec, Zavržice, Kozičín, dokument , dokument, dokument
3. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za II. pololetí 2019, dokument 
4. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.10.2019 do 31.12.2019, dokument
5. Žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje o poskytnutí finančního příspěvku, dokument
6. Žádost o finanční podporu – Rally Příbram, dokument
7. Plán rozvoje sportu města Příbram do roku 2030, dokument, dokument
8. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2019, dokument
9. Návrh plánu práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok 2020, dokument
10. Smlouva o vzájemné spolupráci při budování domovní čistírny odpadních vod, dokument
11. Žádost o povolení výše splátek dluhu na příslušenství, dokument
12. Bezúplatný převod pozemků p. č. 4828/5 a p. č. 4832/2, oba v katastrálním území Příbram, dokument
13. Dvě žádosti o prodej části pozemku p. č. 219/40 o výměře cca 2249 m2 z celkové výměry 2485 m2 v k. ú. Zdaboř, dokument 
14. Prodej pozemku p. č. 28/50 v k. ú. Zdaboř a části pozemku p. č. 4440/1 o výměře 11 m2 z celkové výměry 84 m2 v k. ú. Příbram, dokument
15. Žádost o prodej pozemku p. č. 172/6 v katastrálním území Lazec, dokument
16. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1376/4 o výměře cca 250 m2, pozemku p. č. 1376/147 a části pozemku p. č. 1376/17 o výměře cca 500 m2, vše v k. ú. Příbram, dokument
17. Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3824/3, p. č. 3824/63 a p. č. 3824/38, vše v katastrálním území Příbram, dokument
18. Žádost o prodej části pozemku p. č. 123/133 o výměře cca 96 m2 z celkové výměry 173 m2, pozemku p. č. 101 a pozemku p. č. 123/134, vše v katastrálním území Brod u Příbramě, dokument
19. Záměr výkupu pozemku p. č. 18 v katastrálním území Březové Hory, dokument
20. Výkup pozemku p. č. 2918/1 v k. ú. Příbram, dokument 
21. Žádost o prodej dvou částí pozemku p. č. 1021/1 v k. ú. Příbram, dokument
22. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4246/95 v k. ú. Příbram, dokument 
23. Bezúplatný převod pozemku p. č. 97/3 v katastrálním území Zavržice, dokument 
24. Žádost o prodej části pozemku p. č. 28/64 o výměře cca 52 m2 z celkové výměry 1246 m2 v katastrálním území Zdaboř, dokument 
25. Žádost o prodej pozemku p. č. 648/39 a části pozemku p. č. 648/6 o výměře cca 11 m2, vše v k. ú. Příbram, dokument 
26. Rezignace člena Rady města Příbram, dokument
27. Finanční výbor Zastupitelstva města Příbram, dokument 
28. Místní plán inkluze města Příbram v oblasti vzdělávání pro období 2020-2022, dokument
29. Různé
30. Diskuse, interpelace, závěr 

 Počet zobrazení: 3207 | Aktualizováno: 26. 02. 2020