Podklady k 19. zasedání ZM Příbram dne 27. 6. 2016

0 0 0

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1. b) Schválení programu jednání
1. c) Informace rady města
2. Převod nástavbových bytů do vlastnictví nájemců v Příbrami III – Dlouhá, Milínská ul., dokument
3. Záměr založit destinační agenturu Brdy, dokument
4. Návrh na soudní smír v soudním sporu ve věci žalobce JUDr. Miroslava Müllera, správce konkursní podstaty úpadce MERA - CZECH a.s., v likvidaci, proti žalovanému městu Příbram, dokument
5. Informace o odstoupení paní Ing. Petry Jílkové, Ph.D., z funkce členky OV Příbram IX – Nová Hospoda a návrh na jmenování nové členky paní Lucie Kušnírové, dokument
6. Stanovení oddávajícího pro volební období 2014-2018, dokument
7. Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2015, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2015 do 31.12.2015, dokument, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokument 5, dokument 6, dokument 7, dokument 8, dokument 9, dokument 10, dokument 11, dokument 12, dokument 13 
8. Návrh na zřízení tří fondů města Příbram: Fondu obnovy vodohospodářského majetku, Fondu pozemků a Fondu staveb, dokument
9. Návrh na vyhlášení III. výběrového řízení na poskytování zápůjček z Fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2016, dokument
10. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti u pozemků par. č. 3176/1 a 3176/47 v k. ú. Příbram, dokument
11. Zpráva o stavu a množství dlažebních kostek ve vlastnictví města Příbram, dokument 
12. Vodovod Žežice – uzavření smlouvy o zřízení a nabytí služebnosti u pozemků par. č. 4246/95, 4349/63 a 4246/29 v k.ú. Příbram, dokument 
13. Žádost o změnu účelu dotace, dokument
14. Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram, dokument
15. Žádost o dotaci (Nadační fond Šance onkoláčkům Příbram), dokument
16. Žádost o dotaci (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením České republiky, pobočný spolek Příbram), dokument
17. Žádost o dotaci (Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska Příbram), dokument
18. Informace týkající se pozemku p. č. 4233/1 v katastrálním území Příbram a návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 513/2013/ZM ze dne 25.02.2013, dokument
19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 69/5 o výměře cca 130 m2 z celkové výměry 2031 m2 v katastrálním území Zdaboř, dokument
20. Výkup pozemků p. č. 2236/1, p. č. 2237, p. č. 2238/1, p. č. 2238/2, p. č. 2239/1, p. č. 2239/2 vše v katastrálním území Příbram, dokument
21. Návrh na revokaci usnesení z náhradního 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 12.10.2015 (pokračování zasedání ze dne 14.09.2015), č. usnesení 280/2015/ZM a žádost o nové projednání prodeje části pozemku p. č. 239/1 o vým.  cca 66 m2 v katastrálním území Příbram, dokument
22. Žádost o prodej nebo pronájem pavilonu tělocvičen v Příbrami VII, Žežická 193, dokument
23. Žádost o prodej pozemku p. č. 4233/51 v k. ú. Příbram, dokument
24. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 101/12 v k. ú. Žežice, dokument
25. Žádost o prodej pozemků v majetku města v k. ú. Příbram, dokument
26. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4516/1 v k. ú. Příbram, dokument
27. Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3167/11 a p. č. 3167/25, oba v k. ú. Příbram, dokument
28. Výkup pozemku p. č. 763/1 v k. ú. Lazec, dokument
29. Rozhodnutí o prodeji pozemku p. č. 4606/17, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 141 v Příbrami IX a pozemku p. č. 4606/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 143 v Příbrami IX, vše v k. ú. Příbram, dokument 
30. Výkup pozemku p.č. 28/51 v katastrálním území Zdaboř, dokument
Různé
Diskuse, interpelace, závěr Počet zobrazení: 5785 | Aktualizováno: 17. 06. 2016