Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

Úřední hodiny

Pondělí8.00-12.00
13.00-17.00
Středa8.00-12.00
13.00-17.00
Pátek8.00-10.00

Adresa

Plzeňská 134, Příbram I (Dům Natura)

Zobrazit v:   Google maps  |   Mapy.cz  |   Apple Maps  

0 0 0

Kontakty

Lesní hospodářství a myslivost
Ing. Barbora Dámková , tel. 318 402 481, e-mail: barbora.damkova@pribram.eu

Rybářství a myslivost
Alena Vilímková, tel. 318 402 480, e-mail: alena.vilimkova@pribram.eu

Návody a formuláře ke stažení

Seznam činností

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích vykonává činnost orgánu státní správy lesů. Jedná se především o tyto činnosti:

 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa;
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa;
 • rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jímž mají být dotčeny lesní pozemky;
 • rozhoduje o výjimce ze zákazu využití lesních pozemků k jiným účelům;
 • přijímá oznámení při provádění geologickém a hydrogeologickém průzkumu, není-li k tomu třeba souhlas;
 • rozhoduje o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa do 1 ha lesa;
 • rozhoduje o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa;
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha;
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo k omezení užívání pro plnění funkce a o výši poplatku za odnětí;
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa;
 • rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese;
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese;
 • rozhoduje o uznání výběrových stromů a lesních porostů;
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností;
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních prostorech mladších než 80 let;
 • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích;
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře;
 • ukládá pokuty za přestupky a pokuty za protiprávní jednání;
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod;
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí;
 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa;
 • zajišťuje zpracování osnovy;
 • vydává opatření k vyhubení škodlivých organismů;
 • povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů;
 • povoluje výjimky z ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče;
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur;
 • ustanovuje a ruší lesní stráž;
 • vydává rozhodnutí o udělení nebo odebrání licence dle zákona;
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích a postupují je organizační složce státu;
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona, prováděcích předpisů a rozhodnutí.

Dle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) provádí tyto činnosti:

 • rozhoduje o uložení pokut;
 • vykonává dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti vykonává činnost orgánu státní na úseku myslivosti:

 • přijímá oznámení od myslivecké stráže o usmrcení zdivočelých hospodářských zvířat a volně pohybujících se označených zvířat z farmových chovů.
 • stanovuje jakostní třídu honitby;
 • vydává rozhodnutí o uznání honitby;
 • povoluje výjimky ze zákazu vypouštět do honiteb zvěř, která byla chována v zajetí;
 • vydává souhlas k zavádění dalších druhů zvěře v honitbě;
 • vydává souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen;
 • rozhoduje o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře v případech, že vlastník honebního pozemku nedá souhlas k jejich vybudování a umístění;
 • sděluje požadavky potřebné k ochraně zvěře práv. a fyz. os. při konání hromadných akcí v přírodě;
 • provádí registraci honebních společenstev (HS) a jejich stanov, přiděluje HS IČ, je editorem v systému základních registrů;
 • vede Rejstřík Honebních společenstev, pořizuje z něj kopie a výpisy, vydávají úřední potvrzení;
 • rozhoduje o přičlenění honebních pozemků, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu k honitbě;
 • povoluje změny honitby vyrovnáním hranic nebo výměnou honebních pozemků;
 • povoluje změny honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků;
 • rozhoduje o minimálních nebo normovaných stavů zvěře pro danou honitbu;
 • přijímá oznámení o zániku honitby;
 • vede evidenci honiteb a evidenci jejich využití; - vede evidenci mysliveckých hospodářů a mysliveckých stráží s jejich osobními údaji, daty, vydání průkazů jakož i evidenci loveckých psů používaných pro honitbu;
 • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře;
 • ustanovuje a ruší mysliveckou stráž;
 • každoročně přijímá oznámení výsledku sčítání zvěře;
 • vyjadřuje se vypracovanému plánu mysliveckého hospodaření;
 • rozhoduje (v případech nedohody mezi držitelem a uživatelem honitby) o určení plánu;
 • vyjadřuje se k lovu zvěře (některá druhy spárkaté zvěře) bez omezení a projednání plánu;
 • přijímá hlášení a zpracovávají statistické hlášení o myslivosti;
 • povoluje, popř. ukládá uživateli honitby snížení stavu zvěře;
 • povoluje pro vědecké účely lov mimo dobu lovu; - povoluje lov na nehonebních pozemcích v rámci regulace stavu některého druhu zvěře (např. zdivočelých holubů);
 • vydává a odebírá lovecké lístky;
 • vydává uživatelům honiteb zúčtovatelné nesnímatelné plomby;
 • ukládá pokuty za všechny přestupky a pokuty za protiprávní jednání.

Dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství vykonává činnost orgánu státní na úseku rybářství:

 • vydává a odebírá rybářské lístky;
 • ustanovuje, odvolává a ruší rybářské stráže;
 • vydává služební odznak a průkaz rybářské stráže;
 • vede evidenci rybářských stráží;
 • přijímá oznámení závady vyplývající z činnosti rybářské stráže, projednává přestupky a správní delikty.


Počet zobrazení: 11154 | Aktualizováno: 05. 06. 2024