Vyplňte prosím online dotazník: Strategický plán rozvoje města

Lesní hospodářství, myslivost a rybářství

 

Lesní hospodářství a myslivost
Ing. Barbora Dámková , tel. 318 402 481, e-mail: barbora.damkova@pribram.eu

Rybářství a myslivost
Alena Vilímková, tel. 318 402 480, e-mail: alena.vilimkova@pribram.eu

 

Návody a formuláře ke stažení

Myslivecké plánování
Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
Odnětí a omezení lesních pozemků do 1 ha.
Pochybnost, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa
Prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa
Souhlas s dělením lesního pozemku
Udělení nebo odnětí licence pro funkci lesního odborného hospodáře
Ustanovení myslivecké stráže
Ustanovení rybářské stráže
Vydání loveckého lístku
Vydání rybářského lístku
Výjimka ze zákazu mýtní těžby v porostu do 80 let věku
Výjimka ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
Závazné stanovisko k umístění stavby a změně využití území na lesním pozemku
Závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od okraje lesa
Žádost o povolení snížení stavu spárkaté zvěře, pro které nejsou v honitbě stanoveny minimální a normované stavy

 

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích vykonává činnost orgánu státní správy lesů. Jedná se především o tyto činnosti:

- rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa;
- rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa;
- rozhoduje o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace, jímž mají být dotčeny lesní pozemky;
- rozhoduje o výjimce ze zákazu využití lesních pozemků k jiným účelům;
- přijímá oznámení při provádění geologickém a hydrogeologickém průzkumu, není-li k tomu třeba souhlas;
- rozhoduje o vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa do 1 ha lesa;
- rozhoduje o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa;
- rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha;
- rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo k omezení užívání pro plnění funkce a o výši poplatku za odnětí;
- rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa;
- rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese;
- rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese;
- rozhoduje o uznání výběrových stromů a lesních porostů;
- rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností;
- rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních prostorech mladších než 80 let;
- rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích;
- rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře;
- ukládá pokuty za přestupky a pokuty za protiprávní jednání;
- rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod;
- rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí;
- vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa;
- zajišťuje zpracování osnovy;
- vydává opatření k vyhubení škodlivých organismů;
- povoluje těžbu uznaných stromů nebo porostů;
- povoluje výjimky z ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče;
- povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur;
- ustanovuje a ruší lesní stráž;
- vydává rozhodnutí o udělení nebo odebrání licence dle zákona;
- soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích a postupují je organizační složce státu;
- vykonává dozor nad dodržováním zákona, prováděcích předpisů a rozhodnutí.

Dle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) provádí tyto činnosti:
- rozhoduje o uložení pokut;
- vykonává dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládají opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti vykonává činnost orgánu státní na úseku myslivosti:
- přijímá oznámení od myslivecké stráže o usmrcení zdivočelých hospodářských zvířat a volně pohybujících se označených zvířat z farmových chovů.
- stanovuje jakostní třídu honitby;
- vydává rozhodnutí o uznání honitby;
- povoluje výjimky ze zákazu vypouštět do honiteb zvěř, která byla chována v zajetí;
- vydává souhlas k zavádění dalších druhů zvěře v honitbě;
- vydává souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen;
- rozhoduje o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře v případech, že vlastník honebního pozemku nedá souhlas k jejich vybudování a umístění;
- sděluje požadavky potřebné k ochraně zvěře práv. a fyz. os. při konání hromadných akcí v přírodě;
- provádí registraci honebních společenstev (HS) a jejich stanov, přiděluje HS IČ, je editorem v systému základních registrů;
- vede Rejstřík Honebních společenstev, pořizuje z něj kopie a výpisy, vydávají úřední potvrzení;
- rozhoduje o přičlenění honebních pozemků, které netvoří vlastní nebo společenstevní honitbu k honitbě;
- povoluje změny honitby vyrovnáním hranic nebo výměnou honebních pozemků;
- povoluje změny honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků;
- rozhoduje o minimálních nebo normovaných stavů zvěře pro danou honitbu;
- přijímá oznámení o zániku honitby;
- vede evidenci honiteb a evidenci jejich využití; - vede evidenci mysliveckých hospodářů a mysliveckých stráží s jejich osobními údaji, daty, vydání průkazů jakož i evidenci loveckých psů používaných pro honitbu;
- ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře;
- ustanovuje a ruší mysliveckou stráž;
- každoročně přijímá oznámení výsledku sčítání zvěře;
- vyjadřuje se vypracovanému plánu mysliveckého hospodaření;
- rozhoduje (v případech nedohody mezi držitelem a uživatelem honitby) o určení plánu;
- vyjadřuje se k lovu zvěře (některá druhy spárkaté zvěře) bez omezení a projednání plánu;
- přijímá hlášení a zpracovávají statistické hlášení o myslivosti;
- povoluje, popř. ukládá uživateli honitby snížení stavu zvěře;
- povoluje pro vědecké účely lov mimo dobu lovu; - povoluje lov na nehonebních pozemcích v rámci regulace stavu některého druhu zvěře (např. zdivočelých holubů);
- vydává a odebírá lovecké lístky;
- vydává uživatelům honiteb zúčtovatelné nesnímatelné plomby;
- ukládá pokuty za všechny přestupky a pokuty za protiprávní jednání.

Dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství vykonává činnost orgánu státní na úseku rybářství:
- vydává a odebírá rybářské lístky;
- ustanovuje, odvolává a ruší rybářské stráže;
- vydává služební odznak a průkaz rybářské stráže;
- vede evidenci rybářských stráží;
- přijímá oznámení závady vyplývající z činnosti rybářské stráže, projednává přestupky a správní delikty.Počet zobrazení: 6035 | Aktualizováno: 01. 10. 2020