Podklady k 2. zasedání ZM Příbram dne 12. 12. 2018

0 0 0

 

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, které se koná dne 17. prosince 2018 od 16.00 hod. v jednacím sále v Příbrami I,  nám. T. G. Masaryka, čp. 121 (bývalá budova RD Příbram)
 

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů
1 b) Schválení programu jednání
1 c) Informace rady města
2) Jednací řád Zastupitelstva města Příbram, dokument
3) Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a. s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2019, dokument
4) Kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2019, dokument
5) Prodej některého majetku města Příbram při společném prodeji s prodejem závodu úpadce Příbramská teplárenská a.s., dokument
6) Přísedící Okresního soudu v Příbrami – opětovné zvolení, dokument
7) Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2018 do 30.09.2018 včetně plnění usnesení ZM za minulá období, dokument
8) Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města, dokument
9) Náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, dokument
10) Poskytování dalšího plnění členům zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem funkce, dokument
11) Zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram, dokument
12) Zřízení osadních výborů, dokument
13) Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2019, dokument
14) Akční plán zlepšování kvality ovzduší, dokument
15) Aktualizace Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014,
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry, dokument
16) Změny rozpočtu – rozpočtová opatření na rok 2018, dokument 1, dokument 2, dokument 3
17) IV. výběrové řízení v roce 2018 na poskytování zápůjček z Fondu zápůjček města Příbram, dokument 
18) Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2017, dokument
19) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2017, dokument
20) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2017, dokument
21) Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram (osvětlení), dokument
22) Žádost o dotaci – SK SPARTAK Příbram (údržba), dokument
23) Žádost o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy – prodej bytové jednotky č. 100/16 včetně spol. podílu v budově č. p. 100 v Příbrami III (nástavbový byt) nájemci, dokument
24) Žádost o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy – prodej bytové jednotky č. 105/16 včetně spol. podílu v budově č. p. 105 v Příbrami III (nástavbový byt) nájemci, dokument
25) Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 701/OIRM/2018 – dílčí část 7 veřejné zakázky, dokument 
26) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 1064/2018/ZM  ze dne 10.09.2018, dokument
27) Prodej budovy Příbram I/352 a části pozemku p. č. 977/1 a budovy Pb I/347 a části pozemku p. č. 980, vše k. ú. Příbram, dokument 
28) 1) Žádost o prodej části pozemku p. č. 338/2 o výměře cca 1405 m2 z celkové výměry 1735 m2 v katastrálním území Háje u Příbramě; 2) Žádost o prodej jiné části pozemku p. č. 338/2 o výměře cca 330 m2 z celkové výměry 1735 m2 v katastrálním území Háje u Příbramě, dokument
29) Žádost o prodej pozemku p. č. 776/59 v katastrálním území Příbram, dokument
30) Žádost o prodej pozemku p. č. 3209/2 v katastrálním území Příbram, dokument
31) Návrh na odkup pozemků pod komunikací včetně převodu komunikace a infrastruktury v k. ú. Lazec a v k. ú. Kozičín, dokument
32) Žádost o prodej pozemku p. č. 80 v katastrálním území Zavržice, dokument
33) Návrh na směnu pozemků v katastrálním území Příbram, dokument
34) Žádost o prodej části pozemku p. č. 627/6 o výměře cca 8 m2 z celkové výměry 17 m2 a pozemku p. č. 628/1, oba v katastrálním území Jerusalem, dokument
35) Žádost o prodej části pozemku p. č. 627/6 o výměře cca 9 m2 z celkové výměry 17 m2 v katastrálním území Jerusalem, dokument
36) Žádost o prodej pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram, dokument
37) Žádost o prodej části pozemku p. č. 2762/54 a části pozemku p. č. 4219/104, oba v katastrálním území Příbram, dokument
38) Záměr výkupu pozemku p. č. 251/3 v katastrálním území Zdaboř, dokument
39) Záměr výkupu pozemků v k. ú. Příbram, k. ú. Kozičín, k. ú. Lazec, k. ú. Zavržice, dokument
40) Žádost o prodej pozemků p. č. 3737/72 a p. č. 3740, oba v k. ú. Příbram, dokument
41) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 954/2018/ZM ze dne 19.03.2018, dokument
42) Prodej části pozemku p. č. 4538 v k. ú. Příbram, dokument
43) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 606/2016/ZM ze dne 12.12.2016, dokument
44) Žádost o prodej pozemku p. č. 2738/1 v katastrálním území Příbram, dokument
45) Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 829/2017/ZM ze dne 16.10.2017, dokument 
46) Různé
47) Diskuse, interpelace, závěr 


Ing. Jindřich Vařeka, starostaPočet zobrazení: 4522 | Aktualizováno: 06. 12. 2018